ALL-gruppen

Svenska ALL-gruppen, SVALL, har sedan 1986 utarbetat nationella riktlinjer för behandling av vuxna patienter med Akut Lymfatisk Leukemi (ALL). Initialt var behandlingen enhetlig för samtliga grupper av ALL, men den har successivt blivit allt mer differentierad och separata riktlinjer finns numera för bl.a. Philadelphia-positiv ALL och Burkitt-leukemi.

Verksamhet
Gruppen utarbetar och uppdaterar nationella riktlinjer för ALL. Flera av protokollen vi rekommenderar kommer från andra grupper och vi har fått lov att använda dem under förutsättning att de inte läggs ut offentligt. Du finner de nationella riktlinjerna på SFHem’s websida medan appendix, som innehåller samtliga kurer, fås per mail från er regionala representant eller annan person i ALL gruppen.
Gruppen utvecklar/förvaltar ALL-registret inom Blodcancerregistret tillsammans med Onkologiska Centra. Med utgångspunkt från registerdata utvärderas behandlingsresultat fortlöpande och därmed kvalitetssäkras behandlingen av vuxna patienter med ALL.

PROM och PREM
ALL- och AML-registren utgör just nu ett pilotprojekt för att inom Blodcancerregistret mäta patientupplevda data (Patient Reported Outcome Measures, PROM) och patientnöjdhet (Patient Reported Experience Measures, PREM). Mer information återfinns under flik ”PROM och PREM”.

Organisation
En styrgrupp med representation från samtliga regioner leder gruppens arbete. Gruppen har 1-2 heldagsmöten per år och därutöver telefonmöten. Det praktiska arbetet utförs som regel i små arbetsgrupper. Kollegor med intresse av ALL är varmt välkomna att ansluta till gruppen!

Uppdaterade Nationella riktlinjer för ALL 2013
Vid denna uppdatering har endast mindre revideringar gjorts. Bland dessa noteras:
• Målnivåer för MRD innan stamcellstransplantation
• Förslag gällande val av konditionering inkluderande möjlighet till reducerad konditionering för äldre patienter eller patienter med komorbiditet i CR1
• Autolog HSCT som möjlig behandling för de patienter med MRD-negativ Philadelphiapositiv ALL där allogen HSCT inte kan genomföras
• Följande av MRD efter stamcellstransplantation för både Philadelphiapositiva och negativa patienter
• Revidering av riskfaktorer och transplantationsrekommendationer gällande behandling av T-ALL för patienter över 45 år
• Förändrat förslag till recidivbehandling
Nästkommande uppdatering av Nationella riktlinjer planeras till våren 2016.

Infektionsprofylax vid ALL behandling
Behandlingsprotokoll för ALL innehåller oftast förutom sedvanlig cytostatika även höga doser steroider vilket gör att infektioner, inkluderande invasiva svampinfektioner förekommer under behandlingarna. Ett förslag till infektionsprofylax under behandling enligt högriskarmen i NOPHO återfinns under flik ”Infektionsprofylax”. Samma strategi kan övervägas vid annan intensivbehandling för ALL. Vi vill uppmärksamma alla på att modern profylax mot svampinfektioner med t.ex. posakonazol kraftfullt interagerar med vincristin (oncovin) och potentierar vincristins effekt, vilket kan ge svåra fr.a. neurotoxiska biverkningar. Då posakonazol-profylax används skall den seponeras 3 dagar före och 3 dagar efter administrering av vincristin.

Nästa möte:  meddelas senare
Kontakt: helene.hallbook(a)medsci.uu.se (ordförande) eller piotr.kozlowski(a)orebroregion.se (sekreterare)