Årsmötesprotokoll

Årsmöte med val av styrelse sker varje höst i anslutning till fortbildningsdagarna. Nästa årsmöte hålls den 2019-10-03 i Varberg.

Protokoll Årsmöte i Svensk Förening för Hematologi, torsdag den 4:e oktober 2018 Umeå Kulturhus Väven, Umeå .

Närvarande: SFH:s styrelse samt ca 25 övriga medlemmar.

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valdes Hans Hägglund till ordförande och Erik Ahlstrand till sekreterare för mötet.

§2 Val av justeringspersoner (2 st.)
Bertil Uggla och Sigrun Einarsdottir valdes att justera mötesprotokollet.

§3 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden oktober 2017 till oktober 2018 presenterades och lades till handlingarna. 

§4 Ekonomiskt bokslut
Skattmästaren redogjorde för årets resultat och balansräkning, se separata handlingar. Föreningens ekonomi är fortsatt god. 

§5 Revisionsberättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Per Axelsson föredrog årets revisionsberättelse, se separat handling, varpå årsmötet godkände denna och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§6 Val av nya styrelseledamöter: övrig ledamot (3 år).
I enligt med valberedningens förslag valdes Cajsa Jönzen, Hudiksvall till skatt­mästare elect (1 år), skattmästare (3 år) samt Katarina Nordfjäll, Östersund till övrig styrelseledamot (3 år). 

§7 Val av revisorer
I enligt med valberedningens förslag valdes Per Axelsson, Helsingborg (omval) och Kristina Carlson, Uppsala (omval). 

§8 Val av valberedning
Valdes Birgitta Lauri, Sunderbyn (omval), Gunnar Juliusson, Lund (omval) och Martin Höglund, Uppsala (omval) till valberedning.

§9 Årsavgiftens storlek
Beslutas att årsavgiften ska vara oförändrad på 100 SEK per år.

§ 10 Övriga frågor
Efter förslag från Bo Björkstrand beslutade årsmötet att eventuella övriga frå­gor ska anmälas minst en månad före kommande årsmöten i föreningen. 

§11 Nästa årsmöte
Nästa årsmöte hålls torsdagen 3 oktober i Varberg

Umeå 2018-10-04

HansHägglund, ordf
Erik Ahlstrans, sekr
Justerat; Bertil Uggla, Örebro och Sigrun Einarsdottir