Årsmötesprotokoll

Årsmöte med val av styrelse sker varje höst i anslutning till fortbildningsdagarna. Nästa årsmöte hålls den 2017-10-05 i Västerås.

Protokoll Årsmöte i Svensk Förening för Hematologi, torsdag 2016-10-06, Uppsala.

Närvarande: SFH:s styrelse samt ca 30 övriga medlemmar.

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valdes Ulf-Henrik Mellqvist till ordförande och Catharina Lewerin till sekreterare för mötet.

§2 Val av justeringspersoner (2 st.)
Valdes Mattias Mattsson, Uppsala, och Bertil Uggla Örebro, att justera mötesprotokollet.

§3 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 10/2015 till 10-06-2016 presenterades och lades med godkännande till handlingarna.

§4 Ekonomiskt bokslut
Skattmästaren föredrog årets resultat- och balansräkning. Föreningens ekonomi är fortsatt god. Intäkter inbringas framför allt av annonser i OHE men även årsavgifter, inkomster från kurser samt sponsring. Föreningen har haft ett positivt resultat med 208 729kr. Föreningen har under året satsat på ett utökat utbud av stipendier och fortbildning. I januari anordnades även i år ”post-ASH” där SFH stod för lokal och resa för föreläsare. I anslutning till årets Fortbildningsdagar anordnades post-EHA för första gången där SFH står för resa till EHA för föreläsare. Under våren 2016 utdelades fem resestipendier för deltagande på EHA och under hösten 2016, 5 stipendier för deltagande på ASH. Under våren 2016 gavs kurs i benign hematologi och kurs i AML gavs i samband med Fortbildningsdagarna. Styrelsen vidhåller tidigare beslut att ej placera pengar i aktiesparande.

§5 Revisionsberättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Redovisade Ingmar Nilsson och Maria Eckerrot årets revisionsberättelse varpå mötet godkände denna och beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§6 Val av nya styrelseledamöter: övrig ledamot (3 år).
I enlighet med valberedningens förslag valdes ny övrig ledamot: Beata Tomaszewska-Toporska, Lund samt ny yngre-ledamot: Thomas Erger, Värnamo.

Aktuell styrelse fr.o.m. årsmötet: Hans Hägglund (ordf), Erik Ahlstrand (sekr), Marie Lindgren (skattmästare), Thomas Erger (yngre representant), Åsa Derolf (övrig ledamot) samt Beata Tomaszewska-Toporska (övrig ledarmot), Ulf-Henrik Mellqvist (past presedent).

§7 Val av revisorer
I enlighet med valberedningens förslag valdes Per Axelsson Lund (nyval) och Maria Eckerrot, Västerås (omval) till revisorer.

§8 Val av valberedning
Valdes Birgitta Lauri, Luleå (omval), Gunnar Juliusson, Lund (omval) och Martin Höglund (sammankallande, omval) till valberedning.

§9 Årsavgiftens storlek
Beslutas att årsavgiften ska vara oförändrad på 100 SEK per år.

§ 10 Övriga frågor-inga

§11 Nästa årsmöte
Nästa årsmöte hålls torsdagen 2017-10-05 i anslutning till SFH fortbildningsdagar i Västerås.


Uppsala 2016-10-06

Ulf-Henrik Mellqvist, ordf
Catharina Lewerin, sekr
Justerat; Mattias Mattsson, Uppsala, och Bertil Uggla, Örebro