Disclosures

Sedan 2012 redovisar styrelseledamöter samt ordföranden i utskott och diagnosgrupper potentiella bindningar och jävsförhållanden. Redovisningen omfattar de senaste fem åren och uppdateras årligen.

De typer av potentiella bindningar som redovisas är advisory boards, konsultuppdrag, föreläsningsarvoden, utbildningsbidrag samt oberoende forskningsanslag.

Här kan du ta del av aktuell information från 2018 - Disclosures_2018