Infektionsprofylax ALL

Nationella rekommendationer gällande profylax vid behandling av ALL huvudsakligen gällande behandling enligt NOPHO

Bakgrund: I NOPHO 2008 har invasiva svampinfektioner identifierats som ett relativt vanligt förekommande problem. Bland vuxna svenska patienter som behandlats enligt protokollets högriskarmar har incidensen svampinfektioner varit över 20%. Då rekommendationerna som ges inom NOPHO innehåller tre olika förslag utgör nedanstående ett förslag för de svenska vuxna patienterna gällande svamp där vi även inkluderat virus och PCP profylax.

Virusprofylax:
Acyklovir (eller motsvarande) ges under neutropen fas (neutrofila <0,5 x 109/l). Dosering enligt lokal rutin, vanligen 400 mg x 2-3.

Svampprofylax:
Posakonazol (Noxafil®) tablett 300 mg x 1 alternativt mixtur 200 mg (5ml) x 3, ges till patienter som får intensiv kemoterapi (ex. block behandling vid HR-arm av NOPHO 2008) då neutrofila granulocyter < 0,5 x 109/l. Detta innebär uppehåll mellan kurer. Posakonazol skall inte generellt sett ersättas med annat läkemedel iv om patienten inte kan ta perorala läkemedel. Observera att Posakonazol skall utsättas 3 dagar före och 3 dagar efter vincristin (då interaktion med hög risk neurologisk toxicitet). Tänk även på övriga läkemedelsinteraktioner (utsättning rekommenderas vid HDMTX även om dokumentation saknas för interaktion). Koncentrationsmätning kan övervägas efter 5-7 dagars t.ex. för patienter som har har diarré.
Under perioder med högdos steroider bör svampprofylax ges enligt lokala rutiner.

PCP-profylax
För samtliga patienter som behandlas enligt NOPHO-protokoll (SR/IR/HR) rekommenderas profylax från behandlingsstart till avslutande av underhållsbehandling. Sulfametoxazol-Trimetoprim ges enligt lokala rutiner (t.ex. Eusaprim forte/Bactrim forte 1x1, 3 dagar per vecka eller 1x2, 2 dagar per vecka). Observera att uppehåll SKALL göras 24 timmar innan HD-MTX och behandlingen återupptas först då ej mätbara mtx-koncentrationer.

Antibiotikaprofylax
Ingen generell rekommendation. Ciprofloxacin (500 mg x 2) kan ges under neutropeniperioder enligt lokala rutiner

SVALL 150125