Blodcancerregistret

SFHs kvalitetsutskott (KU), lett av ordförande Mats Björeman, har fram till årsmötet 2015 haft styrelsens uppdrag att bevaka och driva medicinska kvalitetsfrågor inom hematologin. Styrelsen har övertagit denna roll från slutet av 2015.


KU har 2012-13 i nära samarbete med diagnosgrupperna och RCC i samverkan tagit fram nationella kvalitetsindikatorer för samtliga hematologiska maligniteter. Dessa kommer att kunna tas fram ur Blodcancerregistret, och är avsedda att användas för fortlöpande förbättringsarbete på den enskilda kliniken. KU kommer att fortsätta detta arbete för att fastställa adekvata ledtider, etablera förbättringskrav samt utveckla patientrapporterade variabler.

KU har även inventerat behovet av nätverk för handläggning av olika sällsynta hematologiska diagnoser såsom hemoglobinopatier, mastocytos etc. Detta har resulterat i lista på kontaktpersoner vilka är särskilt kunniga inom respektive diagnos.

Kvalitetsutskottet har 2015 kontaktat styrelsen och framfört att dessa viktiga frågor allt mer kommit att drivas av styrelsen och utskottet har föreslagit att det avvecklas. Efter diskussion med medelmmar i Borås har fatts beslut att så sker. Utvalda meflemmar kan adjungeras för enskilda frågor framöver. Styrelsen tackar utskottets tidigare medlemmar för mycket fint arbete under många år.

Tidigare medlemmar i KUkvalitet

  • Mats Björeman, Örebro (ordförande)
  • Sofia Grund, Göteborg
  • Michael Hedenus, Sundsvall
  • Maciej Machaczka, Karolinska-Huddinge
  • Kristina Myhr-Eriksson, Sunderbyn-Luleå
  • Ronald Svensson, Norrköping
  • Ingemar Turesson, Malmö