Stadgar

Stadgar för Svensk Förening för Hematologi, tillika Svenska Läkaresällskapets sektion för hematologi samt intresseförening inom Sveriges Läkarförbund.

§ 1. Föreningen utgör en sammanslutning för av hematologi intresserade läkare och vetenskapsmän i Sverige. Den fungerar som Svenska Läkaresällskapets sektion för hematologi och är intresseförening inom Sveriges Läkarförbund.

§ 2. Föreningens huvuduppgifter är att befordra hematologins utveckling och praktiska tillämpning i Sverige genom anordnande av föredrag, diskussioner, kurser och kongresser samt främjande av forskning. Föreningen skall även främja specialistutbildningen i hematologi samt tillvarata ledamöternas fackliga intressen. Föreningen skall stödja och samverka med de nationella grupper som arbetar inom olika hematologiska områden och vid behov ta initiativ till bildande av nya grupper.

§ 3. Som ledamot kan antas läkare som är verksam inom hematologins område. Anmälan om ledamotskap skall göras hos styrelsen. Om anmälan av styrelsen enhälligt anbefalles är den anmälde till ledamot antagen. Förekommer inom styrelsen skilda meningar hänskjutes frågan till föreningens avgörande, varvid beslut fattas med enkel majoritet. Styrelseledamot skall och föreningsledamot bör vara medlem av Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkarsällskapet. Som associerad medlem kan antas person med anknytning till hematologi som inte är läkare. Associerad medlem erlägger årsavgift, och äger tillträde till samtliga av föreningen anordnade aktiviteter utom årsmötet. Associerad medlem har ej rösträtt i föreningen och är ej valbar som ledamot i styrelse eller utskott.

§ 4. Till hedersledamot kan på förslag av styrelsen kallas person, som på framstående sätt befrämjat föreningens syften.

§ 5. Hedersledamot och ledamot som uppnått 65 års ålder är befriad från årsavgift.

§ 6. Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, skattmästare samt fyra ordinarie ledamöter. Styrelsen kan inom sig utse en facklig sekreterare. Minst en ledamot skall vid inval vara läkare underhematologisk specialiseringsutbildning. Styrelsen är icke beslutsmässig såframt icke minst fyra ledamöter är närvarande. Föreningens firma tecknas av ordföranden och skattmästaren var för sig.

§ 7. Mandatperioden för ordförande och sekreterare är två år. För skattmästare och för övriga ledamöter är mandatperioden tre år. Ordförande, sekreterare och skattmästare väljs som övriga ledamöter (blivande ordförande, sekreterare respektive skattmästare) året före mandatperiodens början. Ordförande sitter kvar i styrelsen som adjungerad ledamot året efter mandatperioden som ordförande. För att antalet ledamöter i styrelsen ska vara konstant sker nyval enligt speciell succession.

§ 8. Ledamöter i eventuella utskott utses av styrelsen.

§ 9. Sekreteraren åligger att minst en vecka före varje sammanträde och minst en månad före årsmötet tillställa föreningens ledamöter kallelse och föredragningslista, samt att föra protokoll med ledamotsförteckning.

§ 10. Det åligger skattmästaren att upptaga och redovisa årsavgifter samt att föra föreningens räkenskaper.

§ 11. Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Andra frågor avgöres genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

§ 12. Föreningen avhåller minst ett sammanträde årligen. Årsmötet förlägges till fortbildningsdagarna eller annan lämplig tidpunkt och plats beslutad vid föregående årsmöte. Det åligger valberedning att inhämta nomineringar till styrelse från medlemmarna och i god tid före kallelse till årsmöte informera styrelsen om valberedningens förslag. Valberedningens förslag skall presenteras för medlemmarna senast i samband med kallelse till årsmöte.

§ 13. Vid årsmötet fattas beslut i följande ärenden:

  1. Val av justeringsman.
  2. Styrelsens verksamhetsberättelse.
  3. Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet.
  4. Val av styrelse samt två revisorer och två revisorssuppleanter.
  5. Val av valberedning för kommande årsmöte.
  6. Årsavgiftens storlek.
  7. Tid och plats för nästa årsmöte.
  8. Övriga föredragsärenden.
§ 14. Förslag till ändringar av dessa stadgar må icke avgöras vid det sammanträde eller årsmöte, vid vilket det väckts. För att föreslagen ändring ska anses antagen fordras beslut vid två på varandra följanden årsmöten med minst 2/3 av de avgivna rösterna. Beslut om ändring av stadgar ska underställas Svenska Läkaresällskapet för godkännande