KML-gruppen

Den svenska KML-gruppen (SvKMLgr) bildades 1984 som en delförening inom SFH. SvKMLgr består av kliniskt verksamma hematologer, representerande samtliga landets sjukvårdsregioner, jämte diagnostiker och forskare med aktivitet inom KML-fältet. Gruppen är öppen för alla KML-intresserade kollegor med anställning inom sjukvård eller vid universitet.

Verksamhet: Varje år diagnostiseras knappt 100 nya fall med KML i Sverige. Det finns idag ca 1200 patienter som lever med sjukdomen i landet och antalet är i stigande. Svenska KML-gruppens övergripande mål är att diagnostik, behandling och vård av vuxna patienter med KML i Sverige sker i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt håller högsta kvalitet, oberoende av var patienten vårdas. Bland gruppens nuvarande aktiviteter kan nämnas fortlöpande uppdateringar av nationella riktlinjer/vårdprogram för diagnostik och behandling av KML och ansvar för det svenska KML-registret.

Gruppens medlemmar bedriver även en omfattande verksamhet med kliniska prövningar/studier kring KML, under senare år till stor del inom den Nordiska KML-studiegruppen  -  http://ncmlsg.org/

Tillsammans med Blodcancerförbundet har SvKMLgr också utarbetat ett brett informationsmaterial (inkl videofilmer) om KML riktat till patienter och anhöriga - http://www.blodcancerforbundet.se/kronisk_myeloisk_leukemi_(kml))

Organisation:
Ordförande: Leif Stenke (Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm), Sekreterare: Ulla Olsson-Strömberg (Akademiska sjukhuset, Uppsala).

Nästa möte: 3/4 2019 Arlanda
Kontakt: leif.stenke(a)ki.se och ulla.stromberg(a)talk21.com