Nationella kvalitetsindikatorer

Här presenteras resultatet av det tidigare arbetet med kvalitetsindikatorer. Förslaget har godkänts av SFH-styrelsen. RCC i samverkan har informerats och har ställt sig bakom att SFH beslutar om att dessa målvärden ska gälla som nationella riktvärden inom svensk hematologi

Styrelsen kommer fortlöpande att sammanställa måluppfyllelsen för dessa indikatorer, och kommer i dialog med diagnosgrupperna arbeta vidare med indikatorerna.