Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen har tagits fram av SFHs styrelse efter diskussion med föreningens utskott och med medlemmarna under medlemmarnas timma i anslutning till fortbildningsdagarna. Syftet är att kommunicera de projekt och aktiviteter som pågår inom SFH. Planen revideras konstant om behov uppstår. Synpunkter från medlemmarna välkomnas.

Verksamhetsplan 2019 Svensk förening för Hematologi

Fortbildningsdagarna i hematologi
Fortbildningsdagarna är föreningens viktigaste mötesplats för medlemmar. Nästa upplaga planeras 2-4 oktober 2019 i Varberg med Mikael Olsson som lokalt ansvarig. Liksom föregående år planeras Best of EHA i samband med fortbildningsdagarna. Styrelsen strävar efter att kommande fortbildningsdagar skall bära sina egna kostnader.

Chefs- och ledarskapsutbildning
Chefs och ledarskapsutbildning för hematologer pågår under 2018-2019 i samarbete med Handelshögskolan och Svensk förening för onkologi. 12 hematologer har antagits till utbildningen. Utvärdering kommer att ske under 2019 och återrapporteras till medlemmarna via OHE. Anslag för utbildningen har erhållits från Cancerfonden.

Samarbete med HEMSIS/sjuksköterskor i cancervård

Under fortbildningsdagarna 2017 och 2018 deltog sjuksköterskor i mötet, med parallella och gemensamma sessioner. Utvärderingen från läkare och sköterskor har överlag varit positiv även om eftertanke krävs för att bevaka allas intressen och för att mötet skall kunna bära sina egna kostnader. Styrelsen avser att fortsätta med gemensamt möte 2019-2021, med ny utvärdering 2019.

Förstärkt fortbildning för specialister

Förra året bidrog SFH med websändning av ASH Highlights som anordnades av Stefan Scheding i Lund, och arrangemanget var mycket uppskattat. Styrelsen är positiv till att fortsätta detta samarbete 2019.

Styrelsen ämnar även utveckla andra former av fortbildning av specialister, exempelvis med förstärkt webutbildning.

ST-utbildning

Föreningen anordnar tre ST-kurser under 2019, Patologi/ lymfom v4 i Lund, KLL v17 och benign hematologi i anslutning till fortbildningsdagarna v40. Styrelsen strävar efter att kurserna skall bära sina egna kostnader.
Styrelsen medverkar till framtagande av ”common trunk”-examination för internmedicin, första examinationen sker 2019.

Frivillig specialisttentamen

Under 2018-2019 kommer SFH liksom tidigare att erbjuda frivilligt progresstest och specialisttentamen för ST läkare. Ny ordförande för tentamensgruppen är Jörg Camenga.

OHE
Medlemstidningen OHE är fortsatt högprioriterad som forum för svensk hematologi. Annonsintäkterna är en viktig inkomstkälla för föreningen. Jan Samuelsson kommer att fortsätta som redaktör för tidningen under 2019 och Maria Samuelsson svarar för layout och administration.

Hemsidan
Föreningens hemsida är tilltagande välbesökt och är en viktig informationskälla för föreningens medlemmar. Hemsidan administreras av Maria Samuelsson i samarbete med företaget Easyweb.

Stipendier

Med sista ansökningsdag i februari 2019 utlyses 5 resestipendier à 15000 kr med klinisk inriktning. Under sommar/höst 2019 utlyses 5 resestipendier à 15000 kr med forskningsinriktning. Vidare kommer kollegor efter godkänt kunskapsprov erhålla resestipendier à 10000 kr i samband med fortbildningsdagarna.

Möte för hematologiska diagnosgrupperna

Styrelsen planerar att anordna ett diagnosgruppsmöte torsdagen 14 mars på Svenska Läkarsällskapet. Syftet med mötet är att diagnosgrupperna får rapportera om sin verksamhet samt även att diskutera gemensamma intresseområden så som uppdateringen av INCA-registret, möjligheten till ökad inklusion i kliniska studier på annan ort samt tankar kring andra former biobankning. Representanter från RCC kommer bjudas in.

Nationella riktlinjer

Arbeten med nationella riktlinjer för hematologiska diagnoser fortgår löpande inom de diagnosgrupperna. Styrelsen är positiv till ett initiativ att utforma nationella riktlinjer för TTP.

Initiativ till deltagande i utvecklingen av ny INCA-plattform
Arbete pågår inom RCC och delvis inom diagnosgrupperna med att utforma nästa generations INCA-plattform.
Styrelsen ser detta som en central fråga och avser att ta en mer aktiv roll tillsammans med diagnosgrupperna för att säkerställa att utvecklingen av plattformen uppfyller våra önskemål om att bidra till nytta i kliniska vardagen så väl som att erbjuda högkvalitativ data för forskning och kvalitetsanalyser.

Ökad inklusion i kliniska studier
Rekryteringen till kliniska studier överlag låg och det finns stora regionala skillnader. Föreningen avser att under 2019 att inventera skälen till detta och se över möjligheter att lobba för en ökad möjlighet att delta i studier på annan ort. Kontakt kommer att tas med Svensk onkologisk förening, RCC samt diagnosgrupperna som ett första steg.

Bevakning av nya och dyra läkemedel
Styrelsen kommer bevaka nya och dyra läkemedel och cellterapier, med stöd av Ulf-Henrik Mellqvist som har det som förtroendeuppdrag.

Europeiskt samarbete
Samarbetet med EHA fortsätter, och ordförande i SFH och utsedd ST-representant företräder föreningen under EHA-mötet i Amsterdam juni 2019.
Styrelsen fortsätter att verka för harmonisering av specialistutbildningen i hematologi inom Europa, via den så kallade Madrid-deklarationen.