Verksamhetsplan

Styrelsen tar varje år fram en ny verksamhetsplan under ett internat i slutet av året. Dess främsta syfte är att informera föreningens medlemmar om det löpande arbetet. Planen revideras konstant om behov uppstår. Synpunkter från medlemmarna välkomnas.

Verksamhetsplan 2017 Svensk förening för Hematologi

Inledning
SFHs verksamhetsplan har tagits fram av styrelsen efter diskussion med föreningens utskott och med medlemmarna på årsmöte samt medlemmarnas timma i anslutning till fortbildningsdagarna. Syftet är att kommunicera de projekt och aktiviteter som pågår inom SFH.

Fortbildning
Fortbildningsdagarna är fortsatt föreningens viktigaste mötesplats för medlemmar. Nästa upplaga planeras 4-6 oktober 2017 i Västerås med Maria Eckeroth som lokalt ansvarig. Styrelsen har även beslutat att fortsätta med rapportering från viktiga hematologiska kongresser under inkommande år. Best of ASH kommer att hållas på Arlanda den 9 februari och Post-EHA i samband med fortbildningsdagarna i Västerås den 4 oktober.

Ledarskapsutbildning för hematologer
Föreningen har en vision att under kommande åren starta en chefs och ledarskapsutbildning för hematologer. Handelshögskolan i Stockholm har presenterat en modell för hur en sådan utbildning skulle kunna se ut. I första hand jobbar föreningen på att ordna en utbildning i sammarbete med Svensk förening för Onkologi och medel för finansiering kommer att sökas hos Cancerfonden.

Samarbete med HEMSIS/hematologisjuksköterskor

Föreningen vill verka för ett ökat sammarbete med hematologisjuksköterskor för att stärka hematologisjuksköterkorna inom hematologisk vård. Ett mål under 2017 är att sammarangera fortbildningsdagarna med HEMSIS i form av parallella föreläsningsprogram med gemensam middag.

ST-utbildning
Föreningen avser fortsätta arrangera ST kurser för blivande hematologer. Preliminärt planeras tre kurser under 2017. Först ut är kurs inom palliativ vård i januari 2017, härefter agressiva lymfom under senvåren och stamcellstransplantation 2-4 oktober i anslutning till fortbildningsdagarna i Västerås.

Stipendier
Under 2017 planerar SFH att utlysa 5 resestipendier à 15000 kr med klinisk inriktning under våren 2107 och 5 under hösten à 15000 kr med forskningsinriktning. Vidare kommer kollegor efter godkänt kunskapsprov erhålla resestipendier à 10000 kr i samband med fortbildningsdagarna.

Nationella riktlinjer
Arbeten med nationella riktlinjer för hematologiska diagnoser fortgår löpande inom de hematologiska diagnosgrupperna. Förutom detta arbete kommer föreningen verka för att arbetet med nationella riktlinjer för användandet av antiemetika inom hematologisk vård kan slutföras under 2017.

Europeiskt utbildningssamarbete
Maria Liljeholm kommer att fortsätta sitt arbete som ”linker” mot EHAs utbildningssammarbete. Styrelsen avser stärka sammarbetet med EHA i dessa frågor under det kommande året.

OHE
Medlemstidningen OHE är fortsatt högprioriterad som forum för svensk hematologi. Annonsintäkterna är en viktig inkomstkälla för föreningen. Jan Samuelsson kommer att fortsätta som redaktör för tidningen under 2017.

Hemsidan
Föreningens hemsida är fortsatt välbesökt. Under kommande år planeras mindre utvecklingar med bland annat en ny funktion för hematologiska viktiga datum.

Hematologiska diagnosgrupperna

Under 2017 kommer det årliga diagnosgruppsmötet hållas 2 mars på Arlanda. Liksom tidigare vill SFH stödja diagnosgrupperna i vårdprogramsarbete, INCA rapportering, kliniska studier samt biobanksverksamhet. Föreningen avser i samband med mötet presentera en uppdaterad jävsdeklaration för förtroendevalda inom SFHs styrelse, utskott och de hematologiska diagnosgrupperna. Vidare kommer föreningen verka för att alla diagnosgrupper tar fram kvalitetsindikatorer inom respektive diagnosgrupp samt presenterar hur dessa kvalitetsindikatorer kommer att följas upp.

Bevakning av nya och dyra läkemedel inom hematologi
Frågan om införande, prissättning och tillgång på läkemedel är fortsatt en prioriterad fråga under 2017. Inom styrelsen har Ulf-Henrik Mellqvist uppdrag att bevaka dessa frågor under inkommande år. Föreningen avser att uppdatera konsensusdokumentet från 2014 kring användandet av icke förmånsberättigade läkemedel inom hematologi.