Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen har tagits fram av SFHs styrelse efter diskussion med föreningens utskott och med medlemmarna under medlemmarnas timma i anslutning till fortbildningsdagarna. Syftet är att kommunicera de projekt och aktiviteter som pågår inom SFH. Planen revideras konstant om behov uppstår. Synpunkter från medlemmarna välkomnas.

Verksamhetsplan 2018 Svensk förening för Hematologi

Fortbildning
Fortbildningsdagarna (FBD) är fortsatt föreningens viktigaste mötesplats för medlemmar. Nästa upplaga planeras 3-5 oktober 2018 i Umeå med Cecilia Isaksson som lokalt ansvarig. Styrelsen har beslutat att fortsätta med rapportering från viktiga hematologiska kongresser under inkommande år. Tidigare upplagor av Best of ASH på Arlanda har haft goda omdömen men sviktande närvaro. Istället för Arlanda mötet planeras att websända Lunds ASH Highlights den 23 januari till SFHs medlemmar. Liksom föregående år planeras Best of EHA eller Best of Lugano i samband med FBD i oktober 2018.

Ledarskapsutbildning för hematologer
Föreningen kommer att arrangera en chefs och ledarskapsutbildning för hematologer under 2018 i samarbete med Handelshögskolan och Svensk förening för onkologi. Preliminärt kommer 12 hematologer att erbjudas utbildningen i form av tre internat och en uppföljningsträff under 2018/19. Anslag för utbildningen har erhållits från Cancerfonden.

Samarbete med HEMSIS/sjuksköterskor i cancervård

Föreningen har som ambition att stärka samarbetet med sjuksköterskor i cancervård/HEMSIS för att på sikt stärka hematologisjuksköterskorna inom hematologisk vård. Under FBD 2017 arrangerades för första gången ett parallellt möte riktat till hematologisjuksköterskor med parallella föreläsningsprogram och gemensam middag. Glädjande har mötet fått mycket bra utvärdering. Föreningen avser att fortsätta samarbetet kring FBD i liknande form i Umeå 2018 och Varberg 2019.

ST-utbildning

Föreningens ST kurser för blivande hematologer fortsätter under 2018. Preliminärt planeras tre kurser under 2018, cytostatika kurs v 11, KML/ALL v 17 och MPN 1-3 oktober i anslutning till fortbildningsdagarna i Umeå.

Stipendier

Med sista ansökningsdag i januari 2018 utlyses 5 resestipendier à 15000 kr med klinisk inriktning. Under sommar/ höst 2018 utlyses 5 resestipendier à 15000 kr med forskningsinriktning. Vidare kommer kollegor efter godkänt kunskapsprov erhålla resestipendier à 10000 kr i samband med fortbildningsdagarna.

Nationella riktlinjer

Arbeten med nationella riktlinjer för hematologiska diagnoser fortgår löpande inom de hematologiska diagnosgrupperna och ett flertal grupper samarbetar nu med RCC kring vårdprogrammen. Representant från RCC kommer att bjudas in på diagnosgruppsmötet 2018 för att diskutera fortsatt vårdprogramsarbete.

Europeiska utbildningssamarbetet

EHA kommer under 2018 förändra samarbetsformerna med de nationella hematologföreningarna. Uppstart kommer att ske under EHA mötet i Stockholm juni 2018 då styrelsen kommer att vara representerad.

OHE
Medlemstidningen OHE är fortsatt högprioriterad som forum för svensk hematologi. Annonsintäkterna är en viktig inkomstkälla för föreningen. Jan Samuelsson kommer att fortsätta som redaktör för tidningen under 2018.

Hemsidan
Föreningens hemsida är tilltagande välbesökt och är en viktig informationskälla för föreningens medlemmar. Hemsidan produceras i samarbete med företaget Easyweb.

Hematologiska diagnosgrupperna

Styrelsen planerar att anordna diagnosgruppsmöte torsdagen 1 mars på Arlanda. Syftet med mötet är att stödja diagnosgrupperna i vårdprogramsarbete, INCA rapportering, kliniska studier samt biobanksverksamhet. Under årets möte planeras medverkan från bl.a. RCC och NT rådet.

Bevakning av nya och dyra läkemedel inom hematologi

Ulf-Henrik Mellqvist som avgått från SFHs styrelse kommer under 2018/2019 få ett nyinrättat förtroendeuppdrag för att bevaka frågor kring nya och dyra läkemedel inom hematologi.

Hur kan vi öka deltagande i kliniska studier

Styrelsens uppfattning är att det är av vikt att en hög andel patienter med hematologiska diagnoser behandlas enligt studieprotokoll för att driva utvecklingen av den hematologiska vården framåt och för att erbjuda den bästa möjliga vården för patienterna. I nuläget är rekryteringen till kliniska studier låg och det finns stora regionala skillnader. Föreningen avser att under 2018 verka för en ökad inklusion och spridning av kliniska studier.

Initiativ till förbättrad INCA plattform
INCA plattformen för inrapportering av blodcancerdiagnoser har tekniskt halkat efter jämförbara kvalitetsregister. Bl.a. har flera andra register möjlighet att få utdata i realtid och beslutsstöd för enskilda patienter. Styrelsens intention är att under 2018 formera en arbetsgrupp för att modernisera blodcancerregistrets INCA plattform.

Frivillig specialisttentamen
Under 2018 kommer SFH erbjuda frivillig specialisttentamen samt progresstest för ST läkare. Ny ordförande för tentamensgruppen efter Cecilia Isaksson kommer att tillsättas och det finns även ett behov att uppdatera frågebanken. Preliminärt kommer detta arbete startas i samband med ett internat i under våren 2018.