Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen har tagits fram av SFHs styrelse efter diskussion med föreningens utskott och med medlemmarna under medlemmarnas timma i anslutning till fortbildningsdagarna. Syftet är att kommunicera de projekt och aktiviteter som pågår inom SFH. Planen revideras konstant om behov uppstår. Synpunkter från medlemmarna välkomnas.

Verksamhetsplan 2020 Svensk förening för Hematologi

Fortbildningsdagarna i hematologi
Fortbildningsdagarna är föreningens viktigaste mötesplats för medlemmar. Nästa upplaga planeras till den 30/9 – 2/10 2020 i Lund med Lars Nilsson som lokalt ansvarig. Liksom föregående år planeras ”Best of ST-kurs” (i år Cytostatika) som startaktivitet. Styrelsen strävar fortsatt att fortbildningsdagarna ska bära sina egna kostnader.

Samarbete med HEMSIS/sjuksköterskor i cancervård

Under de tre senaste årens fortbildningsdagar har sjuksköterskor deltagit i mötet, med både parallella och gemensamma sessioner. Utvärderingen från läkare och sköterskor har överlag varit positiv även om vissa justeringar krävs för att bevaka allas intressen. Styrelsen avser att fortsätta med gemensamt möte 2020-2021, med fortsatta årliga utvärderingar.

Förstärkt fortbildning för specialister

Både 2018 och 2019 bidrog SFH med websändning av ”ASH Highlights” som anordnades av Stefan Scheding i Lund, och arrangemangen har var mycket uppskattade. Styrelsen kommer att fortsätta detta samarbete även 2020. Under 2019 filmades också Uppsala-Örebros regiondagar och lades på hemsidan, vilket varit välbesökt. Styrelsen fortsätter 2020 med satsningen på web-baserad utbildning via hemsidan.

Uppföljningsdel av ledarskapsutbildningen
Chefs- och ledarskapsutbildningen för hematologer/onkologer har pågått under 2018-2019 i samarbete med Handelshögskolan och Svensk förening för onkologi. Utbildningen har varit mycket uppskattad. För att fortsätta utveckla deltagarnas ledarskapskompetens och nätverk har styrelsen för avsikt att stödja (tillsammans med kursgivarna) genomförandet av en uppföljningsdel under 2020-2021.

Enkätundersökning av hematologernas arbetsmiljö
Det senaste året har arbetsmiljön för läkare i allmänhet, och för yngre läkare och onkologer i synnerhet uppmärksammats. Frågan har bland annat belysts av SOF genom en enkätundersökning bland deras medlemmar. Styrelsen avser att på liknande sätt genomföra en undersökning av arbetsmiljön för ST-läkare och specialister i hematologi i syfte att kartlägga den aktuella situationen

ST-utbildning

Föreningen anordnar tre ST-kurser, som kommer att vara LIPUS-certifierade, under 2020: plasmacellsjukdomar v 4, MDS v 17 och cytostatika i anslutning till fortbildningsdagarna v 40. Styrelsen strävar efter att kurserna skall bära sina egna kostnader. Styrelsen medverkar till framtagande av ”common trunk”-examination för internmedicin, första examinationen sker under hösten 2019.

Frivillig specialisttentamen

Under 2019-2020 kommer SFH liksom tidigare att erbjuda frivilligt progresstest och specialisttentamen för ST-läkare. Ordförande för tentamensgruppen är Jörg Cammenga.

OHE
Medlemstidningen OHE är fortsatt högprioriterad som forum för svensk hematologi. Annonsintäkterna är en viktig inkomstkälla för föreningen. Jan Samuelsson kommer att fortsätta som redaktör för tidningen under 2020 och Maria Samuelsson svarar för layout och administration.
Styrelsen välkomnar egna bidrag till tidningen, exempelvis i samband med disputation, vid uppdatering av vårdprogram eller annat av intresse för medlemmarna.

Hemsidan
Föreningens hemsida är tilltagande välbesökt och är en viktig informationskälla för föreningens medlemmar. Hemsidan administreras av Maria Samuelsson i samarbete med företaget Easyweb.

Stipendier

Med sista ansökningsdag i januari 2020 utlyses 5 resestipendier à 15000 kr med klinisk inriktning. Under sommar/höst 2020 utlyses 5 resestipendier à 15000 kr med forskningsinriktning. Vidare kommer kollegor efter godkänt kunskapsprov erhålla resestipendier à 10000 kr i samband med fortbildningsdagarna.

Möte för hematologiska diagnosgrupperna

Styrelsen kommer att anordna det årliga diagnosgruppsmötet den 11 mars 2020 på Svenska Läkarsällskapet. Syftet med mötet är att diagnosgrupperna får rapportera om sin verksamhet samt även att diskutera gemensamma intresseområden så som det nationella patientöversiktsprojektet, möjligheten till ökad inklusion i kliniska studier och nationell hematologisk biobankning. Representanter från RCC kommer bjudas in.

Nationella riktlinjer

Arbeten med nationella vårdprogram/riktlinjer för hematologiska diagnoser fortgår löpande inom de diagnosgrupperna. Styrelsen stödjer utformningen av nationella riktlinjer för TTP, där Bertil Uggla, Örebro, är sammankallande. Likaså vill SFH stödja författandet av ett nationellt MPN-vårdprogram som planeras av den nybildade svenska MPN-gruppen.

Deltagande genom en brukargrupp i det nationella patientöversiktsprojektet i INCA
Projektet INCA Patientöversikt (IPÖ) startade 2019 och som hematologisk diagnos deltar myelom. Styrelsen ser projektet som en central fråga och för att säkerställa att utvecklingen av plattformen uppfyller våra önskemål om att bli ett användbart verktyg dels i den kliniska vardagen, och dels för forskning och uppföljning, kommer en brukargrupp tillsättas som skarpt kommer att testa översikten under våren 2020.

Ökad inklusion i kliniska studier
Rekryteringen till kliniska studier är generellt sett relativt låg och det finns klara skillnader beroende på sjukhusstorlek. Föreningen avser att under 2020 fortsätta att försöka påverka skälen till detta och samtidigt lobba för en ökad möjlighet att delta i studier på annan ort, bland annat genom diskussion med sponsorer och via samarbete med Blodcancerförbundet.

Europeiskt samarbete
Samarbetet med EHA fortsätter, och ordförande i SFH och utsedd ST-representant företräder föreningen under EHA-mötet i Frankfurt juni 2020. Styrelsen fortsätter att verka för harmonisering av specialistutbildningen i hematologi inom Europa, via den så kallade Madrid-deklarationen.