Blodcancerförbundets stipendier

Pengar från Blodcancerfonden kan sökas av personal verksamma vid hematologiska kliniker och för tre olika ändamål. Utdelningen beslutas av styrelsen med hjälp av ett stipendieråd.

Stipendier för resor och vidareutbildning

Dessa stipendier brukar de flesta år kunna ansökas om vid två tillfällen, där den 15:e mars är sista ansökningsdag för årets första utdelning medan den 15:e september vanligtvis är sista datum för höstens ansökningar. Dessa medel är i första hand avsedda för kurser och konferenser. I mars söks pengar för arrangemang som gäller för sommar/höst medan det i september söks medel för vinter/vår. Stipendier delas inte ut retroaktivt.

Anslag till medel för omvårdnadsprojekt

Utdelades för första gången ut år 2014 till en summa på 1 000 000 kronor. Annonseras i Heama, via våra sociala mediekanaler, på vår hemsida och via diverse externa marknadsföringskanaler. Deadline för ansökningar är de flesta år den 15:e oktober. Utdelningen kommer att vara återkommande, med största sannolikhet vartannat år, där definitionen av "omvårdnad" är den följande;

”Omfattar studier av vård och omsorg, och omfattar även utveckling och praktiskt tillämpbar kunskap för omvårdnaden avseende metoder och hjälpmedel, liksom de situationer där vård och omsorg äger rum”

Ingen utdelning av medel till omvårdnadsprojekt kommer att ske under 2017.

Anslag till forskningsmedel

Delas vanligtvis ut med två års mellanrum och marknadsförs i Heama, Blodcancerförbundets sociala mediekanaler, på hemsidan och via diverse externa marknadsföringskanaler. Vid förra utdelningen i 2015 delades en summa på drygt 2,5 miljoner kronor ut till blodcancerforskning. Generellt sett beslutas den utdelade summan av Blodcancerfondens styrelse i samråd med ett stipendieråd, och är likt de övriga utdelningarna beroende av insamlingsresultatet. Ingen utdelning till forskning kommer att ske under 2017.

Blodcancerfondens avvägningar:

Blodcancerfonden delar inte ut stipendier till personer verksamma inom barnonkologi och barnhematologi.

Stipendieansökningar till utbildning som ligger inom respektive huvudmans ansvar prioriteras ej.

Stipendiaterna förväntas inkomma med reseskildring/stipendierapport till oss för ev. publicering i Blodcancerförbundets tidning Haema samt på hemsidan. Vi förebehåller oss rätten att redigera inkomna skildringar/rapporter.


Ansökningshandlingar finns här