Nordiska MDS-gruppen

Nordiska MDS-gruppen (NMDSG) är en vetenskaplig organisation vars syfte är att förbättra behandling av patienter med myelodysplastiskt syndrom, och att bedriva forskning om sjukdomarnas biologi. Gruppen bildades 1984 och omfattar sedan 2001 alla nordiska länder. NMDSG mötena är öppna för alla intresserade kollegor.

Verksamhet:
NMDSG tillhandahåller nordiska riktlinjer för diagnostik och behandling av MDS on-line och patientinformation på alla nordiska språk, och arrangerar internationella utbildningar för hematologer med intresse av MDS - http://nmds.org.

Gruppen har utfört och rapporterat ett stort antal kliniska studier och har en stark internationell ställning. Flera projekt har fokuserat på analys av prediktiva faktorer för respons på olika terapier, och andra har introducerat nya behandlingskoncept. NMDSG deltar också i ett EU-finansierat MDS-registret för lågrisk- MDS som syftar till att bedöma hur sjukdomen utvecklas och behandlas i klinisk praxis. Det främsta syftet med NMDSG är att driva prövarinitierade studier, men gruppen deltager också i flera företagsinitierade studier för att utvärdera effekter av nya läkemedel.

Nästa möte:  vårmöte 240516 via Zoom, fysiskt möte 14-15/11 Rosersbergs slott.

Kontakt: Eva Hellström Lindberg (ordf) Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, tel 08-58580000, e-post eva.hellstrom-lindberg(a)ki.se

NMDS