Arbetsgruppen för ITP-riktlinjer

ITP-sjukdomen är påfallande heterogen. Vid ITP-sjukdomen är få behandlingar sant evidensbaserade och godkända av EMEA och FDA.

ev2015 publicerades ett dokument som är framtaget för att ge ett stöd för läkare och övrig vårdpersonal vid diagnostik och behandling av ITP. Du finner det under vårdprogram.

De rekommendationer som lämnas är en sammanvägning av egna erfarenheter och tidigare publicerade behandlingsriktlinjer. Initiativtagare till rekommendationerna 2015 har varit Hans Wadenvik och Per-Ola Andersson (SU/Sahlgrenska, Göteborg), Jan Astermark (MAS, Malmö/Lund), Magnus Björkholm (Karolinska sjukhuset/Solna), Honar Cherif (Akademiska sjukhuset, Uppsala), Andreas Björklund, Richard Lerner och Jacek Winiarski (Karolinska sjukhuset/Huddinge, Astrid Lindgrens barnsjukhus).

Revison av riktlinjerna har påbörjats 2020 under ledning av Honar Cherif. .