Fortbildningsdokument SFH

Syftet med ett fortbildningsdokument är att Svensk Förening för Hematologi (SFH) vill bidra till att säkra fortbildningen för specialister inom hematologi i Sverige. Kontinuerlig fortbildning är nödvändigt för att bibehålla den medicinska kvaliteten och för vidareutveckling av verksamheten. Sveriges Läkarförbund (SLF) och Svenska Läkaresällskapet (SLS) driver aktivt frågan om specialistläkares fortbildning då den ej är reglerad i föreskrift och därmed ofta nedprioriterad.

SFH vill med detta dokument, med tillhörande fortbildningsverktyg, erbjuda ett förslag på hur fortbildningsaktiviteterna kan planeras och redovisas på ett strukturerat sätt. Styrelsen har valt att använda ett poängsystem som är baserat på ett pilotprojekt som genomförts på hematologiska kliniken i Uppsala. Det är modifierat för att kunna användas på alla hematologiska verksamheter ute i landet och den totala poängsättningen kan variera beroende på behov av exempelvis internmedicinsk kompetensutveckling eller en högre grad av fortbildning inom högspecialiserad hematologisk vård (ex. HSCT). Fokus ligger på att fortbildningsaktiviteterna ska vara till nytta för det kliniska arbetet. Det finns även möjlighet till portföljdokumentation för att kunna utvärdera utbildningsmomentets kvalitet, praktisk tillämpning och om kunskaperna från fortbildningen har vidarebefordrats till kollegorna i den egna verksamheten. Utrymme finns även för att upprätta en individuell fortbildningsplan.

Föreningen strävar efter att alla medlemmar skall ha tillgång till och använda detta individuella fortbildningsverktyg för att definiera vilka krav och förväntningar som ställs, både på den enskilda läkaren men även på arbetsgivaren. Mallen skall underlätta planering och utvärdering av fortbildningsaktiviteter och en uppföljning rekommenderas årligen vid medarbetarsamtalet. Denna struktur ställer krav på att den enskilde läkaren tar ett ansvar för sin fortbildning men även krav på att arbetsgivaren ställer resurser till förfogande. Det ger även en möjlighet att diskutera kvaliteten på fortbildningsaktiviteten. SLF rekommenderar att internutbildning och egen fortbildning uppgår till en halv dag i veckan samt att budgeterande resurser för extern fortbildning skall motsvara 10 dagar per år.

Varje rad i fortbildningsverktyget kan ändras och viktas efter verksamhetens struktur och behov, vilket skiljer sig över landet. Vi rekommenderar därför att kollegiet lokalt diskuterar, ändrar och kompletterar innehållet enligt egna önskemål innan verktyget implementeras i verksamheten. Verktyget kan med fördel även användas av ST-läkarna.

SFH kommer kontinuerligt att utvärdera användandet av fortbildningsverktyget. Målet är att det ska vara enkelt att använda och vara ett självklart inslag i det årliga medarbetarsamtalet.

Instruktioner för användning

-Den enskilda läkaren ansvarar för att löpande registrera sin fortbildning i excelfilen som finns att ladda ned här. Varje fortbildningsaktivitet kan registreras och kommenteras under fliken Poäng samt Portfölj. Under fliken Fortbildningsplan kan en övergripande planering göras. Fortbildningsdokumentet finns att ladda ned  här.

-Verktyget redovisas årligen vid medarbetarsamtalet med sektionschefen eller verksamhetschefen.

-Cheferna ansvarar för att utvärdera fortbildningsinsatserna och åtgärda eventuella hinder som kan ha bidragit till för låg nivå av kompetensutveckling för medarbetaren.

-Målet är 40-50 fortbildningspoäng per år. Detta kan variera beroende på verksamheten och beslutas lokalt.

-Möjlighet finns att lokalt modifiera utbildningsverktyget så att det passar verksamheten.

Kontaktuppgifter för synpunkter och förslag till förbättringar
Magdalena Kättström magdalena.kattstrom(a)regionorebrolan.se
Katarina Nordfjäll katarina.nordfjall(a)regionjh.se