Diagnosgrupper

Med hematologisk diagnosgrupp avses en regionalt förankrad, nationellt verksam, grupp av intresserade läkare och forskare med kunskap, erfarenhet och intresse för en viss hematologisk sjukdom/sjukdomsgrupp eller en specifik behandlingsform, t ex stamcellstransplantation.

Diagnosgruppens huvudsakliga arbetsuppgifter är att sprida befintlig, och generera ny, kunskap om denna sjukdom genom gemensamt arbete med forskning, kliniska studier och kvalitetsregister. I gruppens uppdrag ligger också utarbetande av nationella riktlinjer samt fortlöpande analys av erfarenheter av desamma. Samtliga riktlinjer finner du under fliken Riktlinjer.

De delar av diagnosgruppens arbete som avser nationella riktlinjer, kvalitetsregister och andra kvalitetsfrågor sker på uppdrag av SFH. Den del av diagnosgruppernas arbete som gäller kliniska prövningar, nationella biobanker, forskning och internationella samarbeten sker oberoende av SFH. Svenska Lymfomgruppen (SLG) intar en särställning genom att också ha en relation till Svensk Förening för Onkologi (SOF).