Nordiska MPN-gruppen

Gruppen har har medlemmar från alla nordiska länder. Den är öppen för alla som har ett intresse av MPN-sjukdomar.

Verksamhet
Målet och syftet med den nordiska studiegruppen för myeloproliferativa neoplasmer (NMPN) är att främja en bättre behandling för patienter med myeloproliferativa tumörer såsom polycytemia vera, essentiell trombocytemi och primär myelofibros (PMF. Ett mål är att genomföra fas II studier av nya behandlingsmetoder, och randomiserade fas III-IV-studier i samarbete med andra europeiska arbetsgrupper.

Medlemmar av NMPN bidrar till arbetet inom European Leukemia Net. Andra viktiga delar är epidemiologiska studier och prekliniska in vitro studier av olika aspekter av myeloproliferativa tumörer.

Organisation:
Christen Lykkegaard Andersen (Köpenhamn) är ordförande i NMPN, vetenskaplig sekreterare är Trine Alma Knudsen (Roskilde). 

Nästa möte: 29-30/4 2021 i Köpenhamn tillsammans med Nordiska MDS gruppen.

Kontakt: http://nmpn.org/


nmpn_logo