Stadgar BMT-gruppen

Regelverk för Svenska BMT-gruppen

§1 Gruppens namn ska vara Svenska BMT-gruppen (SBMTG).
§2. Gruppen ska vara regionalt förankrad, nationellt verksam och bestå av intresserade kliniker och forskare verksamma inom fältet allogen SCT. I gruppen bör finnas minst en representant för varje klinik som bedriver allo-SCT. Därutöver är diagnosgruppen öppen för alla med kunskaper och aktivt intresse inom området.
§2. SBMTG utser inom sig ordförande.
§3. SBMTG bör ha minst tre telefonmöten årligen.
§4. Gruppens huvudsakliga arbetsuppgifter är
- att utgöra remissinstans och naturlig samarbetspartner till de svenska diagnosrelaterade gruppernas (DRGs) arbete med studier och vårdprogram
- att vara ett diskussionsforum för harmonisering och kritiska översyner av indikationer och kliniska procedurer, och utarbeta nationella, evidensbaserade riktlinjer för dessa.
- att fortlöpande förmedla nya eller förändrade indikationer för allo-SCT.
- att vid behov utgöra remissinstans till SFHs styrelse.
§5 Arbete inom SBMTG skall betraktas som arbete utfört inom ramen för anställning i sjukvården. Understöd från läkemedelsindustrin skall undvikas.