Nationella kvalitetsindikatorer och policydokument

SFH har tillsammans med RCC och diagnosgrupperna uppsatt kvalitetsindikatorer. Dessa kan vara generella såsom ledtider, ofta bestämda av SVF, eller diagnosspecifika. Du hittar gällande indikatorer i respektive RCC vårdprogram.

I samband med de återkommande rapporter som tas fram av diagnosgrupperna i samarbete med RCC sammanställs måluppfyllelsen för dessa indikatorer. Styrelsen kommer fortlöpande att i dialog med diagnosgrupperna arbeta vidare med indikatorer och deras måluppfyllelse.

Svensk förening för hematologis tidigare kvalitetsutskott har tagit fram ett antal minimikriterier som bör uppfyllas för bedrivande av hematologisk intensivvård. Vi har valt att begränsa kriterierna till att gälla de patienter som genomgår remissionssyftande behandling av akut leukemi och högmaligna lymfom vid hematologiska/internmedicinska kliniker.