Utbildning

I Sverige är hematologi sedan 1 maj 2015 en egen basspecialitet. Ca 120 läkare genomgår f.n. specialistutbildning i hematologi.

En av SFHs viktigaste uppgifter är att verka för att utbildningen till hematolog håller hög och jämn kvalitet. Vi har därför aktivt deltagit i utarbetande av en ny målbeskrivning för ST-utbildningen och arbetar nu att tillse att den accepteras av Socialstyrelsen för att senare implementeras på ett bra sätt i hela landet.

Specialistutbildning till hematolog bör så långt möjligt vara likartad den som ges i övriga europeiska länder. SFH rekommenderar därför starkt att Socialstyrelsens nya målbeskrivning från 2015 kompletteras med det av EHA utarbetade ”European Hematology Curriculum Passport” som har anpassats tiil svenska förhållanden. SFH har fortlöpande samarbetsprojekt med EHA i utbildningsfrågor. SFH organiserar även SPUR-inspektioner av landets hematologiska ST-utbildningar. Fr.o.m. hösten 2009 arrangerar föreningen kurser för ST-läkare där de viktigaste centrala hematologiska sjukdomarna avhandlas.

Det finns cirka 300 specialister i hematologi i Sverige. En annan viktig uppgift för SFH är att befrämja de färdiga specialisters fortbildning. Detta gör vi främst genom att arrangera de årligen återkommande fortbildningsdagarna i hematologi.

Yngre (< 37 år) blivande eller färdiga hematologer erbjuds starkt rabatterat medlemskap i EHA - EHA-medlemskap, reducerad avgift för unga hematologer!