Stadgar

Stadgar för Svensk Förening för Hematologi, tillika Svenska Läkaresällskapets sektion för hematologi samt intresseförening inom Sveriges Läkarförbund.

§ 1. Föreningen utgör en sammanslutning för av hematologi intresserade läkare och vetenskapsmän i Sverige. Den är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet och är intresseförening inom Sveriges Läkarförbund.

§ 2. Föreningens huvuduppgifter är att befordra hematologins utveckling och praktiska tillämpning i Sverige genom anordnande av föredrag, diskussioner, kurser och kongresser samt främjande av forskning. Föreningen skall även främja specialistutbildningen i hematologi samt tillvarata ledamöternas fackliga intressen. Föreningen skall stödja och samverka med de nationella grupper som arbetar inom olika hematologiska områden och vid behov ta initiativ till bildande av nya grupper. Som medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet avges utlåtande i eller handläggs ärenden som hänskjutits till föreningen. Vid handläggning av ärenden som berör andra medlemsföreningar och sektioner ska samråd med dessa ske.

§ 3. Som medlem kan antas läkare som är verksam inom hematologins område. Anmälan om medlemskap skall göras hos styrelsen. Om anmälan av styrelsen enhälligt anbefalles är den anmälde till medlem antagen. Förekommer inom styrelsen skilda meningar hänskjutes frågan till föreningens avgörande, varvid beslut fattas med enkel majoritet. Styrelseledamot skall och föreningsmedlem bör vara medlem av Sveriges Läkarförbund. Medlem i föreningen är enligt § 3 Svenska Läkaresällskapets stadgar även föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet. Som associerad medlem kan antas person med anknytning till hematologi som inte är läkare. Associerad medlem erlägger årsavgift, och äger tillträde till samtliga av föreningen anordnade aktiviteter utom årsmötet. Associerad medlem har ej rösträtt i föreningen och är ej valbar som ledamot i styrelse eller utskott.

§ 4. Till hedersmedlem kan på förslag av styrelsen kallas person, som på framstående sätt befrämjat föreningens syften.

§ 5. Hedersmedlem och medlem som uppnått 65 års ålder är befriad från årsavgift.

§ 6. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, skattmästare samt fyra ordinarie ledamöter. Styrelsen kan utse en facklig representant. Minst en ledamot skall vid inval vara läkare under hematologisk specialiseringsutbildning. Styrelsen är icke beslutsmässig såframt icke minst fyra ledamöter är närvarande. Föreningens firma tecknas av ordföranden och skattmästaren var för sig. Uppgifter om medlemsföreningens funktionärer ska efter förrättade val omedelbart sändas till Svenska Läkaresällskapet och beslut i ärenden som berör för Svenska Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter ska snarast sändas till Svenska Läkaresällskapets nämnd genom utdrag ur protokoll.

§ 7. Mandatperioden för ordförande och sekreterare är två år. För skattmästare och för övriga ledamöter är mandatperioden tre år. Ordförande, sekreterare och skattmästare väljs som övriga ledamöter (blivande ordförande, sekreterare respektive skattmästare) året före mandatperiodens början. Ordförande sitter kvar i styrelsen som adjungerad ledamot året efter mandatperioden som ordförande. För att antalet ledamöter i styrelsen ska vara konstant sker nyval enligt speciell succession.

§ 8. Ledamöter i eventuella utskott utses av styrelsen.

§ 9. Sekreteraren åligger att minst en vecka före varje sammanträde och minst en månad före årsmötet tillställa föreningens medlemmar kallelse och föredragningslista, samt att föra protokoll med medlemsförteckning.

§ 10. Det åligger skattmästaren att upptaga och redovisa årsavgifter samt att föra föreningens räkenskaper.

§ 11. Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Andra frågor avgöres genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

§ 12. Föreningen avhåller minst ett sammanträde årligen. Årsmötet förlägges till fortbildningsdagarna eller annan lämplig tidpunkt och plats beslutad vid föregående årsmöte. Det åligger valberedning att inhämta nomineringar till styrelse från medlemmarna och i god tid före kallelse till årsmöte informera styrelsen om valberedningens förslag. Valberedningens förslag skall presenteras för medlemmarna senast i samband med kallelse till årsmöte.

§ 13. Vid årsmötet fattas beslut i följande ärenden:

  1. Val av justeringsperson.
  2. Styrelsens verksamhetsberättelse.
  3. Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet.
  4. Val av styrelse samt två revisorer och två revisorssuppleanter.
  5. Val av valberedning för kommande årsmöte.
  6. Årsavgiftens storlek.
  7. Tid och plats för nästa årsmöte.
  8. Övriga föredragsärenden.

Vid årsmötet väljs ledamot/ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant(er) för denne (dessa) för en tid av två år.
Extra årsmöte ska hållas när styrelsen eller minst tio medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende.
Fråga som föreningen vill föra upp på Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemötets föredragningslista bör behandlas på ordinarie möte i föreningen och sändas till Svenska Läkaresällskapets nämnd minst två månader före Svenska Läkaresällskapets ordinarie fullmäktigemöte.

§ 14. Förslag till ändringar av dessa stadgar må icke avgöras vid det sammanträde eller årsmöte, vid vilket det väckts. För att föreslagen ändring ska anses antagen fordras beslut vid två på varandra följanden årsmöten med minst 2/3 av de avgivna rösterna. Beslut om ändring av stadgar ska underställas Svenska Läkaresällskapet för godkännande

§ 15 Medlemsregister
Föreningens medlemsregister innehåller namn, adress, e-post, uppgift om medlemmen är läkare, pensionär, examinerad men ej legitimerad, eller tillhör flera medlemsföreningar i Svenska Läkaresällskapet.
Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till Svenska Läkaresällskapet för att medlem ska kunna få nyttja förmåner och för att föreningens medlemsavgift till Svenska Läkaresällskapet samt mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige ska kunna beräknas. Antal läkarmedlemmar i medlemsföreningen är grund för avgift och mandat. Medlemsföreningen ska rapportera in antal läkarmedlemmar i föreningen genom att lämna in medlemsregistret till Svenska Läkaresällskapet angivna datum (se § 36h Svenska Läkaresällskapets stadgar). Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.

Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter för att bedriva den stadgereglerade verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar). Föreningen behandlar även personuppgifter om medlemmar i andra fall för att informera, föra dialog etc. med medlemmarna i övriga frågor inom ramen för föreningens ändamål.