Årsmötesprotokoll

Protokoll från årsmöte i Svensk Förening för Hematologi 2023-10-05

§1 Till mötesordförande valdes Franz Rommel och till sekreterare Emma Bergfelt Lennmyr
§2 Till justeringspersoner valdes Cecilia Karlström och Helena Gustafsson.
§3 Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och lades till handlingarna.
§4 Det ekonomiska bokslutet för verksamhetsåret presenterades av skattmästare Thomas Silfverberg. Ekonomin är fortsatt god. Se separat bokslut.
§5 Per Axelsson och Anna Lübking föredrog årets revisionsberättelse och styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Se revis-ionsberättelse.
§6 Till nya styrelseledamöter valdes enhälligt enligt valberedningens förslag
Ordförande elect; Lovisa Vennström, Göteborg (mandatperiod 1+2+1 år)
Sekreterare elect; Anna Ravn-Landtblom, Stockholm (mandatperiod 1+2 år)
Fyllnadsval skattmästare; Andreas Asklund, Östersund (mandatperiod 1 år)
§7 Till revisorer för verksamhetsåret 2023/2024 valdes Per Axelsson, Helsingborg och Anna Lübking, Lund.
§8 Till valberedning verksamhetsåret 2023/2024 valdes enhälligt Bertil Uggla, Gunnar Juliusson och Kristina Myhr Eriksson.
§9 Till ledamöter att representera eller vara suppleanter för SFH vid Svenska Lä-karesällskapets fullmäktigeförsamling valdes Franz Rommel, Emma Lennmyr, Lovisa Vennström och Anna Ravn-Landtblom.
§10 Årsavgiften beslutades vara oförändrad för verksamhetsåret 2023/2024, 400 kr.
§11 Inga övriga frågor anmälda.
§12 Nästa årsmöte beslutas äga rum torsdagen 3/10 2024 i Gävle.


Göteborg 2023-10-05Franz Rommel                  Emma Bergfelt Lennmyr
Ordf SFH                           Sekr SFH

Cecilia Karlström              Helena Gustafsson
Justeringsperson              Justeringsperson