Årsmötesprotokoll

Årsmöte med val av styrelse sker varje höst i anslutning till fortbildningsdagarna. Nästa årsmöte hålls den 2020-10-01 i Lund.

Protokoll Årsmöte i Svensk Förening för Hematologi, torsdag 3 oktober 2019, Subbe Fyr Södra, Arena Varberg,
Närvarande: Totalt 24 medlemmar, inklusive SFH's styrelse 

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valdes Per-Ola Andersson till ordförande och Martin Jädersten till sekreterare för mötet.

§2 Val av justeringspersoner (2 st.)
Cecilia Karlström och Emma Öhlander valdes att justera mötesprotokollet.

§3 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden oktober 2018 till oktober 2019 presente-rades och lades till handlingarna. . 

§4 Ekonomiskt bokslut
Skattmästaren redogjorde för årets resultat och balansräkning, se separata handlingar. Föreningens ekonomi är fortsatt god. 

§5 Revisionsberättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Per Axelsson föredrog årets revisionsberättelse, se separat handling, varpå årsmötet godkände denna och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§6 Val av nya styrelseledamöter
I enligt med valberedningens förslag valdes Maria Liljeholm, Umeå, till ordförande elect (1+2 år samt ytterligare 1 år som "past president"), Johan Theander, Lund, till sekrete-rare elect (1+2 år) samt Cecilia Karlström, Stockholm, till yngre ledamot (3 år).

§7 Val av revisorer
I enligt med valberedningens förslag valdes Per Axelsson, Helsingborg (omval) och Kristina Carlson, Uppsala (omval). 

§8 Val av valberedning
Valdes Birgitta Lauri, Sunderbyn (omval), Gunnar Juliusson, Lund (omval) och Martin Höglund, Uppsala (omval) till valberedning.

§9 SLS-frågan, förslag om att uppgraderas till medlemsförening
Föredrogs av styrelsen och diskuterades. Förslaget om att uppgraderas till medlemsförening antogs med 23 röster för och 1 röst emot.

§10 Förslag på stadgeändringar
Förslaget om stadgeändringar antogs enhälligt

§11 Årsavgiftens storlek
Beslutas att årsavgiften ska ökas från 100 till 400 SEK per år.

§ 12 Övriga frågor
Inga inkomna.

§11 Nästa årsmöte
Lund, torsdagen 1 oktober 2020

Varberg 4 oktober, 2019

Per-Ola Andersson, ordf  Martin Jädersten, sekr

Justerat av:
Cecilia Karlström  Emma Öhlander