Årsmötesprotokoll

Årsmöte med val av styrelse sker varje höst i anslutning till fortbildningsdagarna. Nästa årsmöte hålls den 2023-10-05 i Göteborg.

Protokoll årsmöte i svensk förening för hematologi, 2022-10-06

§1 Till mötets ordförande valdes Maria Liljeholm och till sekreterare valdes Johan Theander
§2 Till justeringspersoner valdes Mattias Mattsson och Maria Strandberg.
§3 Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och lades till handlingarna.
§4 Det Ekonomiskt bokslutet för verksamhetsåret presenterades av skattmästare Kajsa Jönzen. Ekonomin är fortsatt god. Se separat bokslut.
§5 Per Axelsson föredrog årets revisionsberättelse och styrelsen beviljades enhälligt an-svarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Se revisionsberättelse.
§6 Till nya styrelseledamöter valdes enhälligt enligt valberedningens förslag:
Yngre ledamot: Daniel Moreno Berggren (mandatperiod 3år)
Övrig ledamot: Anneli Enblom-Larsson (mandatperiod 3 år)
§7 Till revisorer för verksamhetsåret 2022/2023 valdes Per Axelsson, Helsingborg och Anna Lübking, Lund.
§8 Till valberedning verksamhetsåret 2022/2023 valdes enhälligt Bertil Uggla, Gunnar Ju-liusson och Kristina Myhr Eriksson.
§9 Till ledamöter att representera SFH vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling valdes Franz Rommel, Emma Lennmyr och Magdalena Kättström.
§10 Styrelsens förslag på stadgeändring, tillägg av §16, antogs enhälligt.
§11 Årsavgiften beslutades vara oförändrad för verksamhetsåret 2022/2023, 400 kr.
§12 Inga övriga frågor anmälda.
§13 Nästa årsmöte beslutas ske torsdagen 5/10 i Göteborg.

Visby 221006


Maria Liljeholm                Johan Theander
Ordf SFH                           Sekr SFH

Maria Strandberg            Mattias Mattsson
Justeringsperson              Justeringsperson