Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen har tagits fram av SFHs styrelse efter diskussion med föreningens utskott och med medlemmarna under medlemmarnas timma i anslutning till fortbildningsdagarna. Syftet är att kommunicera de projekt och aktiviteter som pågår inom SFH. Planen revideras konstant om behov uppstår. Synpunkter från medlemmarna välkomnas.

Verksamhetsplan 2021 Svensk förening för Hematologi

Svensk förening för hematologi kommer att sträva efter en ökad dialog med medlemmar i hela Sverige. Vi kommer att arbeta för att verksamheten ska genomsyras av transparens, synlighet, synliggörande och fortsatt hög kvalité i föreningens alla aktiviteter.
Mycket gott arbete pågår i hela landet och det är vårt mål att tillsammans med medlemmarna lyfta och synliggöra detta.
Kvalitetsarbeten, utbildningsinsatser och arbetsmiljö kommer att ges extra fokus under det kommande året.
Vidare strävar föreningen efter att skapa hållbarhet i alla de delar som under de senaste åren gått från projekt till rutinverksamhet. Arbetsbeskrivningar för pågående aktiviteter kommer att underlätta för framtiden, så att föreningens alla aktiviteter kan bibehållas i sin högkvalitativa form.
Verksamhetsplanen är utformad i enlighet med uppdragsbeskrivning som anges i stadgarna.
“§ 2. Föreningens huvuduppgifter är att befordra hematologins utveckling och praktiska tillämpning i Sverige genom anordnande av föredrag, diskussioner, kurser och kongresser samt främjande av forskning. Föreningen skall även främja specialistutbildningen i hematologi samt tillvarata ledamöternas fackliga intressen. Föreningen skall stödja och samverka med de nationella grupper som arbetar inom olika hematologiska områden och vid behov ta initiativ till bildande av nya grupper. Som medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet avges utlåtande i eller handläggs ärenden som hänskjutits till föreningen.”

Fortbildning
Fortbildningsdagarna i hematologi
Fortbildningsdagarna, vilka arrangeras av fortbildningsutskottet, är föreningens viktigaste mötesplats för hematologer i Sverige. Mötet som planerats till Lund i oktober 2020 blev inställt på grund av rådande pandemi och ersatt av en halv dags digitalt möte. Planeringen för kommande fortbildningsdagar har därmed förskjutits med ett år. Kommande möte planeras till den 6/10 – 8/10 2021 i Lund med Lars Nilsson, fortbildningsutskottets ordförande, som lokalt ansvarig. Mellan åren 2017 till 2019 har sjuksköterskor deltagit i mötet, med både parallella och gemensamma sessioner. Utvärderingen från läkare och sköterskor har överlag varit positiv. Styrelsen avser att fortsätta med ett gemensamt möte 2021 och 2022, med fortsatt årliga utvärderingar.

E-learning
Styrelsen arbetar för att stärka E-Learning via hemsidan. Sedan ett par år tillbaka samarbetar SFH med hematologisektionen i Lund för att erbjuda webbsända höjdpunkter från ASH. Styrelsen planerar att fortsätta detta uppskattade och välbesökta arrangemang. I syfte att öka bevakning av högkvalitativa vetenskapliga mötena planeras nu även webbsändning av höjdpunkter från EHA, vilket kommer att ske i samarbete med hematologerna på KS. Vårens regionmöte från Västra Götalandsregionen planeras att spelas in och göras tillgänglig via hemsidan. Då vårdprogram uppdateras stödjer föreningen att diagnosgrupperna gör en kortare presentation av nyheterna i vårdprogrammet att lägga ut på hemsidan.

Mätverktyg för fortbildning

SFH påbörjar tillsammans med Honar Cherif, hematologen Uppsala, ett arbete med att strukturera dokumentationen av fortbildning för specialister. Målet är att utveckla ett verktyg som är applicerbart i alla hematologiska verksamheter nationellt och som är lätt att använda och utvärdera.

Uppföljningsdel av ledarskapsutbildningen
Chefs- och ledarskapsutbildningen för hematologer/onkologer har pågått under 2018–2019 i samarbete med Handelshögskolan och svensk förening för onkologi, SOF. Utbildningen har varit mycket uppskattad. På grund av pågående pandemi har planerad uppföljningsdel skjutits till vt 2021. Vi kommer att genomföra en strukturerad utvärdering därefter. Uppföljningsdelen finansieras av RCC tillsammans med respektive deltagares huvudman.

Enkätundersökning av hematologernas arbetsmiljö
Det senaste året har arbetsmiljön för läkare i allmänhet, och för yngre läkare och onkologer i synnerhet uppmärksammats. Frågan har bland annat belysts av SOF genom en enkätundersökning bland deras medlemmar. Styrelsen avser att på liknande sätt genomföra en undersökning av arbetsmiljön för ST-läkare och specialister i hematologi i syfte att kartlägga den aktuella situationen.

ST-utbildning
ST-utskottets arbete

Föreningen anordnar tre ST-kurser under 2021: AML, högmaligna lymfom och hematopatologi. Under 2021 kommer SFH liksom tidigare att erbjuda frivilligt progresstest och specialisttentamen för ST-läkare. ST-utskottet planerar att anordna möjlighet att skriva den europeiska tentamen lokalt. ST-utskottet ämnar under 2021 göra ett pilotprojekt med en avgränsad utbildning som e-Learning

Samarbete med EHA

EHA erbjuder många fina möjligheter till lärande för såväl ST-läkare som specialister. EHA Campus (web-baserat) erbjuder fallpresentationer med frågor, minikurser i specifika ämnen, videoföreläsningar med mera. Masterclasses innebär fallbaserat lärande i internationella smågrupper.
Flera företrädare för SFH är aktiva i den grupp som arbetar med att ständigt uppdatera det europeiska curriculumet och den europeiska specialisttentamen. Under 2020 har gruppen även lanserat ett europeiskt progresstest, baserat på de svenska erfarenheterna av denna typ av lärandeverktyg.
Vi stödjer ökat samarbete mellan SFH och EHA i fortbildningsfrågor och kommer att arbeta för att synliggöra detta. På så sätt hoppas vi stimulera fler blivande och färdiga hematologer i Sverige att nyttja de möjlighet till lärande som EHA ger tillgång till.

Fackliga frågor
SFHs facklige representant Gunnar Larfors kommer under året att bevaka fackliga frågor och viktiga aktiviteter i Sveriges läkarförbund

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön är en central fråga för läkaryrkets och hematologins attraktionskraft och kompetensförsörjningen. Vårt yrke är utmanande, komplicerat och innehåller ett stort ansvarstagande. Meningsfullhet, känslan av att göra skillnad och möjligheten att hjälpa andra är några av anledningarna att många söker sig till yrket. Arbetsmiljön för läkare i allmänhet och yngre läkare i synnerhet har uppmärksammats under de senaste åren. Inom onkologin har arbetsmiljöfrågan lyfts av SOF genom en enkätundersökning och efterföljande diskussion kring resultaten.
Under det kommande året kommer vi att genomföra en liknande enkätundersökning avseende arbetsmiljön bland yrkesverksamma medlemmar. Syftet är att kartlägga positiva och negativa faktorer i arbetsmiljön och därigenom ge ett underlag för fortsatt arbetsmiljöarbete runt om i landet. Identifiering av faktorer som påverkar vår arbetsmiljö kan ge oss möjlighet att lyfta och värna det.

Kvalitetsarbete, forskning och utveckling
Nationella diagnosgrupper
Arbetet som pågår i diagnosgrupperna är centralt för utvecklingen av hematologisk vård i Sverige. Här skapas förutsättningar för kunskapsbaserad vård nationellt, gemensam forskning och möjlighet att tillsammans arbeta för ordnat införande av nya läkemedel. Diagnosgrupperna utgör också en förutsättning för de aktiviteter som beskrivs under ST-utskottets verksamhet.
SFH fortsätter att stödja diagnosgrupperna genom ekonomiskt stöd för bidrag till möten samt genom att förmedla viktig information såsom vårdprogramsuppdatering och fortbildningsaktiviteter. Styrelsen kommer att anordna det årliga diagnosgruppsmötet i mars. Mötet ger grupperna möjlighet att rapportera om sin verksamhet samt diskutera gemensamma intresseområden som till exempel gemensam biobank och kompetensförsörjning. Arbeten med nationella riktlinjer för hematologiska diagnoser fortgår löpande inom de olika diagnosgrupperna.


Nationell hematologisk biobank
En arbetsgrupp är bildad för att se över förutsättningarna för att skapa en nationell hematologisk biobank. Styrelsen fortsätter driva frågan.

Nationella patientöversiktsprojekt i INCA
Projektet INCA Patientöversikt (IPÖ) startade 2019 och som hematologisk diagnos deltar myelom. Styrelsen ser projektet som en viktig fråga och en brukargrupp är tillsatt, vilken kommer att testa översikten under vintern 2020/2021.

Stipendier
Med sista ansökningsdag i mars respektive september kommer föreningen utlysa stipendier. Nytt för i år är att stipendier, förutom för fortbildningsresa, även kan sökas för digitala kurser/möten. Ett nytt stipendium på 20 000 kr kommer instiftas till årets utbildningsinsats 2021 och delas ut på fortbildningsdagarna. Vidare kommer kollegor efter godkänd specialisttentamen erhålla resestipendier à 10 000 kr i samband med fortbildningsdagarna.

Kommunikation
OHE
Medlemstidningen OHE är fortsatt högprioriterad som forum för svensk hematologi. Annonsintäkterna är en viktig inkomstkälla för föreningen. Jan Samuelsson kommer att fortsätta som redaktör för tidningen under 2021 och Maria Samuelsson ansvarar fortsatt för layout och administration. Styrelsen välkomnar egna bidrag till tidningen, exempelvis i samband med disputation, vid uppdatering av vårdprogram eller annat av intresse för medlemmarna. I syfte att bredda utbudet av artiklar i OHE planerar styrelsen att annonsera ut möjligheten att under 2021 bli arvoderad skribent i OHE. Uppdraget består i att lyfta goda exempel, kvalitetsarbete, god arbetsmiljö, innovation, utbildningsinsatser samt beskriva svensk hematologisk vardag i hela landet. Under året hoppas vi också på en artikelserie kring pågående FoUU-verksamhet i våra olika regioner.

Instagram
I dialog med ST-utskottet har framkommit önskemål om möjligheten till kommunikation via social media. För att synliggöra föreningen, belysa viktiga nyheter och öka kunskapen om föreningens löpande arbete planerar styrelsen därför att starta ett Instagramkonto. Kontot kommer enbart att användas för information. Tvåvägskommunikation kommer ej att vara möjlig i denna kanal.

Hemsidan
Föreningens hemsida är fortsatt välbesökt och utgör en viktig informationskälla om föreningens arbete och pågående aktiviteter samt är en viktig plattform för lärande och kunskapsbaserad vård inom hematologin. Hemsidan administreras av Maria Samuelsson i samarbete med företaget Easyweb.

Remisser
Möjligheten att framföra åsikter på inkommande remisser är en viktig del i det löpande föreningsarbetet. Vi är remissinstans för SLS, SLF och RCC. Remisserna ger oss, förutom möjligheten att lämna synpunkter, även en god inblick i vilka frågor som för närvarande bereds i de nämnda organisationerna samt på socialdepartementet. Föreningens svar finns samlade på hemsidan. Vi ämnar öka synligheten av SFHs ställningstagande i olika frågor, exempelvis genom kortfattade sammanfattningar i OHE och eventuellt på Instagram.