Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen har tagits fram av SFHs styrelse efter diskussion med föreningens utskott och med medlemmarna under medlemmarnas timma i anslutning till fortbildningsdagarna. Syftet är att kommunicera de projekt och aktiviteter som pågår inom SFH. Planen revideras konstant om behov uppstår. Synpunkter från medlemmarna välkomnas.

Verksamhetsplan 2023 Svensk förening för Hematologi

Verksamhetsplanen är utformad mot bakgrund av den uppdragsbeskrivning som anges i stadgarna.

“§ 2. Föreningens huvuduppgifter är att befordra hematologins utveckling och praktiska tillämpning i Sverige genom anordnande av föredrag, diskussioner, kurser och kongresser samt främjande av forskning. Föreningen skall även främja specialistutbildningen i hematologi samt tillvarata ledamöternas fackliga intressen. Föreningen skall stödja och samverka med de nationella grupper som arbetar inom olika hematologiska områden och vid behov ta initiativ till bildande av nya grupper. Som medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet avges utlåtande i eller handläggs ärenden som hänskjutits till föreningen.”

SFHs styrelse har därför i samband med höstens internat tagit avstamp för att under verksamhetsåret fortsätta det arbete som tidigare styrelseledamöter initierat men också blicka framåt och mot möjliga satsningar för SFHs medlemmar. Med pandemin i ryggen och därmed uteblivna utgifter är föreningens ekonomi god och har därför generat en del extra möjligheter som ni kan läsa om nedan.

Fortbildning
Fortbildningsdagarna i hematologi
Fortbildningsdagarna, vilka arrangeras av fortbildningsutskottet, är föreningens viktigaste mötesplats för hematologer i Sverige. Fortbildningsdagarna 2022 genomfördes i Visby och var ett välbesökt och välkommet evenemang efter två år av pandemi. Hösten 2023 ordnas mötet i Göteborg med Sigrún Einarsdóttir som lokalt ansvarig. I enlighet med tidigare utvärdering där en majoritet av läkarna uttryckt önskemål om fortsatt årliga, gemensamma möten tillsammans med sjuksköterskorna avser styrelsen att fortsätta samarbetet med dem, representerade av HEMSIS. Utvärdering ska ske vart femte år, nästa gång efter mötet 2026. Styrelsen och många medlemmar anser att fortbildning för sjuksköterskor är en nyckelfråga för hematologisk vård och därmed våra medlemmars intresse.
För att tillgodose behoven av att som läkare och specialistläkare kunna möta kollegor från hela landet och utbyta tankar, idéer och erfarenheter programmet under fortbildningsdagarna ses över. Målet är att avsätta en separat tid/del för denna grupp samt att synliggöra diagnosgrupperna mer.

Föreläsningsserie
Under det gånga verksamhetsåret har det ett antal torsdagar funnits möjlighet att lyssna på digitala föreläsningar riktade till ST-läkare. Styrelsen har tagit beslut att göra en permanent satsning på att fortsätta minst 1 gång per månad med målet att det på regelbunden basis blir en naturlig del av hematologers fortbildning. Målgruppen blir därmed alla hematologer men temat är fortsatt klinisk, vardagsnära hematologi som hur man implementerar nya behandlingsriktlinjer och rön.

”E-learning” – digital fortbildning
Styrelsen arbetar för att stärka E-Learning via hemsidan. Webbsända höjdpunkter från ASH i samarbete med hematologisektionen i Lund samt dito höjdpunkter från EHA i samarbete med hematologerna på Karolinska sjukhuset har varit uppskattat och vi planerar en fortsättning kommande år.

Mätverktyg för fortbildning
En skriftlig fortbildningspolicy samt ett fortbildningsverktyg för strukturerad utvärdering av fortbildning för specialister utarbetades av föreningen 2021 och 2022. Verktyget är poängbaserat och innehåller även en portföljdel. Målet är att detta ska vara tillämpbart i hela hematolog-Sverige. Implementering och uppföljning av satsningen fortgår under 2023. Dokumentation och krav på fortbildning är dessutom ett område som tex Sjukhusläkarna önskar driva från fackligt håll.

Ledarskapsutbildning
Under 2018-2019 gjorde SFH en satsning på en chefs- och ledarskapsutbildning i samarbete med Handelshögskolan och Svensk Förening för Onkologi, SOF. Utbildningen har varit uppskattad med mycket nöjda medverkande samt flera deltagare som tagit på sig nya eller större chefsuppdrag. Deltagarantalet var ca 24st varav hälften hematologer och hälften onkologer från varje sjukvårdsregion. Finansieringen delades lika mellan SFH, SOF, Cancerfonden och huvudmannen. Utbildningen omfattade ca 10 arbetsdagar under 6 månader. Två kortare uppföljningsdelar finansierades sedan av RCC tillsammans med respektive deltagares huvudman och avslutades nu i höst pga. pandemin.

Med detta i åtanke har vi därför inlett en diskussion med Handelshögskolan. Om ett liknande upplägg och överenskommelse om finansiering går att nå kommer vi att verka för en liknande satsning under 2023-2024.

ST-utbildning
Föreningen anordnar tre ST-kurser under 2023: myeloid patologi, KML/ALL och myeloproliferativa sjukdomar. Antagningsförfarandet har omarbetats till förturer och lottning och verkar uppskattat men ska utvärderas under året. Styrelsen har tagit beslut om att göra längden på kurserna mer flexibel. Vidare har styrelsen beslutat om att inkorporera cytostatika i en ny kurs med arbetsnamn Antitumoral behandling. Under året kommer SFHs examinationsgrupp liksom tidigare att erbjuda progresstest och specialistexamination för ST-läkare. Man ska undersöka möjligheterna till digital tentamen. ST-utskottet planerar vidare att fortsatt erbjuda den europeiska tentamen i Sverige. Arbetet med en avgränsad utbildning som e-Learning fortgår också.

Samarbete med EHA
EHA har många utbildningsmöjligheter för ST-läkare. EHA Campus (web-baserat) erbjuder fallpresentationer med frågor, minikurser i specifika ämnen, videoföreläsningar med mera. Master classes innebär fallbaserat lärande i internationella smågrupper.

Företrädare för SFH är aktiva i den grupp som arbetar med att uppdatera det europeiska curriculumet och den europeiska specialisttentamen. Man ger årligen ut ett europeiskt progresstest, baserat på de svenska erfarenheterna av denna typ av utbildningsverktyg.

Vi stödjer ökat samarbete mellan SFH och EHA och kommer att arbeta för att synliggöra detta.

Fackliga frågor
SFHs facklige representant kommer under året att bevaka fackliga frågor och viktiga aktiviteter i Sveriges läkarförbund.

Kvalitetsarbete, forskning och utveckling
Nationella diagnosgrupper
Arbetet som pågår i diagnosgrupperna är centralt för utvecklingen av hematologisk vård i Sverige. Här skapas förutsättningar för kunskapsbaserad vård nationellt, gemensam forskning och möjlighet att tillsammans arbeta för ordnat införande av nya läkemedel.

Vid mötet i Visby bildades diagnosgruppen Benign Hematologi med Cecilia Karlström, Karolinska Sjukhuset, som dess första ordförande och man påbörjade därmed sitt arbete med uppdatering samt skapande av riktlinjer för olika icke maligna hematologiska diagnoser. Mer information kommer att kunna läsas på hemsidan.

SFH fortsätter att stödja diagnosgruppernas arbete genom ekonomiskt stöd för bidrag till möten samt under 2023 med en extrasatsning för aktiviteter i medlemmarnas intresse. Styrelsen ordnar det årliga diagnosgruppsmötet i mars och ämnar verka för bättre kommunikation och struktur så att fler i SFH kan ta del av öppna utbildningar, se aktuella studier mm. Diagnosgruppsmötet ger också grupperna möjlighet att rapportera om sin verksamhet samt diskutera gemensamma intresseområden och hur SFH kan stödja detta fortsättningsvis.

Kloka kliniska val
SLS fortsätter sitt arbete med det etablerade konceptet ”Choosing wisely” - “Kloka kliniska val”. Det syftar till att främja behovsstyrd vård, minimerar onödor och slöseri - för såväl patienten som sjukvården. Styrelsen beslutade att under kommande verksamhetsåret ha detta som ett fokusområde och ta fram en projektplan för att hur man kan jobba med frågan lokalt och nationellt.

Stipendier
SFH gör i år en extra stor satsning på stipendier där både antal, summa och målgrupp utökats rejält. Motprestation är för de flesta en återrapport till OHE. Detaljer finns att läsa på annan plats i tidningen/på hemsidan. Styrelsen har nyinstiftat fem auskultationsstipendium om 20 000kr samt fem startbidrag för forskningstid för den som ännu ej har medel om maximalt 50 000kr. Som tidigare finns fem resestipendier till specialist på 20 000kr för valfri kongress samt fem forskningsstipendier till forskningsaktiv läkare à 20 000kr för valfri kongress/möte. För detta finns ingen sista ansökningsdag men maxantal för året.

Mot bakgrund av en mycket lyckad resa till EHA 2022 upprepas och utvidgas SFHs gruppresor (SFH ordnar boende samt kongressavgift) till åtta ”par” till EHA eller fyra enskilda till lymfommötet i Lugano med sista ansökan den 31/1. Nästa höst erbjuds fem ”par” att åka till ASH med företräde för forskande yngre specialist med mer erfaren kollega. Man kan även söka solitärt. Deadline 30/4.

Kommunikation
Oss Hematologer Emellan
Medlemstidningen OHE är fortsatt högprioriterad som forum för svensk hematologi. Annonsintäkterna är en viktig inkomstkälla för föreningen. Jan Samuelsson är redaktör för tidningen under 2023 och Maria Samuelsson ansvarar för layout och administration. Styrelsen välkomnar bidrag till tidningen, exempelvis i samband med disputation, vid uppdatering av vårdprogram eller annat av intresse för medlemmarna. ST-utskottet kommer att ha en återkommande spalt i tidningen. Artikelserien skapande fritid fortsätter liksom “Hema-hos” med syfte att lyfta hematologers vardag runt om i landet. Under året avslutas artikelserien om viktiga sköterskefunktioner inom hematologin.

Hemsida och Instagram
Föreningens hemsida är välbesökt och utgör en viktig informationskälla om föreningens arbete, pågående aktiviteter och för kunskapsbaserad vård inom hematologin. Hemsidan administreras av Maria Samuelsson i samarbete med företaget Easy-web. Under året ska möjligheter till vidareutveckling av hemsidan ses över. För att synliggöra föreningen, belysa viktiga nyheter och öka kunskapen om löpande arbete finns Instagramkontot #sfhematologi. Kontot användas för envägskommunikation.

Utökad dialog
Styrelsen avser att fortsätta med en monter på fortbildningsdagarna för att öka möjligheterna till dialog med medlemmarna. Likaså ska under året projektet med ”Lokala representanter” fortgå och rekrytera medlemmar för att sprida information om föreningens aktiviteter och engagemang. Ett uppdaterat välkomstbrev till nya medlemmar kommer att skickas ut.

Remisser
Möjligheten att framföra åsikter på inkommande remisser är en viktig del i det löpande föreningsarbetet. Vi är remissinstans för SLS, SLF och RCC. Remisserna ger oss, förutom möjligheten att lämna synpunkter, även en god inblick i vilka frågor som för närvarande bereds i de nämnda organisationerna samt på socialdepartementet. Föreningens svar finns samlade på hemsidan. Vi kommer vid behov fortsätta synliggöra SFHs ställningstagande i olika frågor, exempelvis genom kortfattade sammanfattningar i OHE.

Övrigt
Stötta sjuksköterskor med hematologiskt intresse
Styrelsen har utöver fortbildningsdagarna beslutat att försöka etablera mer kontakt med HEMSIS, sjuksköterskornas organisation, för att se på vilka sätt vi skulle kunna stödja dem i sin yrkesroll och i rekrytering av nya sjuksköterskor till hematologin.

Aktuella studier
Styrelsen ska under året undersöka möjligheterna att verka för att information om aktuella studier är lättillgänglig och uppdaterad för våra medlemmar.