ST-utskottet

ST-utskottet har styrelsens uppdrag att bevaka och driva frågor som rör specialistutbildning i hematologi. Arbetsuppgifter kan inkomma direkt från styrelsen, men i utskottets uppdrag ingår även att identifiera och driva frågor som anses prioriterade av utskottets medlemmar. Utskottets ordförande är ST-representant i styrelsen. Vid behov av senior kollega för att utföra arbetsuppgift eller driva projekt kan sådan adjungeras till utskottet. Ständigt adjungerade personer preciseras enligt nedan.

Fasta arbetsuppgifter

  • Bevaka utbildningsfrågor/aspekter för ST-läkare inom hematologi
  • Redigera och uppdatera aktuell lista på Sveriges ST-läkare i hematologi/internmedicin med hematologiskt intresse


Struktur

  • Sex ledamöter, ST-läkare i hematologi eller nyfärdiga specialister 
  • Mandattid 2 år, för ordförande se nedan
  • Max 2 mandatperioder


Ordförande
Ordförande är ST-representant i styrelsen och föreslås därmed av valberedningen samt väljs vid årsmötet. ST-representanten väljs för en mandattid på 3 år men kvarstannar i ST-utskottet även året efter att styrelseuppdraget avslutats, sålunda totalt 4 år i ST-utskottet. Ordförande är sammankallande till utskottets möten.

Ordförande är sedan 221006 är Daniel Moreno Berggren.

Övriga medlemmar
Övriga fem medlemmar, med fördel utspridda geografiskt samt fördelade mellan mindre och större sjukhus, föreslås av utskottet och väljs av styrelsen. Intern arbetsfördelning sker inom gruppen.
Nuvarande medlemmar är:
Daniel Moreno Berggren, Akademiska sjukhuset (-2026)
Matilda Arvidsson Kvissberg, Karolinska universitetssjukhuset Solna (-2025)
Ingigerdur Sverrisdottir, Sahlgrenska universitetssjukhuset (-2024)
Helene Henriksson, Sunderby sjukhus (-2025)
Kristina Kihlberg, Skånes universitetssjukhus Malmö/Lund (-2024)
Emil Jaddini, Kungälvs sjukhus (-2024)

Ständigt adjungerade
SPUR-ansvarig - Berit Johansson, Borås
Ytterligare ledamöter kan adjungeras tillfälligt vid behov
 
Möten
Utskottet träffas fysiskt en dag per år samt har 1-3 telefonmöten per kalenderår. Mötesfrekvensen kan naturligtvis behöva ändras i samband med särskilda projekt.