Europeiskt progresstest och specialisttentamen i hematologi

Progresstestet öppet mars månad 2023, Hematology exam sker 230608 14.00-16.30 Frankfurt

Progesstestet består av 97 multiple choice-frågor (MCQ), fördelade på de 8 olika ämnesområdena i EHA:s curriculum. En arbetsgrupp, där Gunnar Birgegård ingår, har rekryterat och utbildat 20 hematologer att författa MCQ-frågor (en handbok i konsten att skriva MCQ har också författats), och ur den frågebank som därvid samlats har 100 frågor valts ut för att täcka curriculum. Frågorna har bearbetats av en ssk reviewgrupp där Gunnar Birgegård, Anna Eriksson och Johanna Ungerstedt ingår. Dessa samt Gunnar Larfors ingår också i frågeförfattargruppen, så den svenska representationen är stark. En ny workshop genomfördes i januari 2018, och frågebanken, som för närvarande innehåller >250 icke använda frågor, kommer att fyllas på kontinuerligt.

EHA har nu efter flerårigt arbete från svensk sida skapat ett Progresstest enligt den svenska modellen. Ett progesstest fungerar ju som en bred kunskapskontroll, och med dess hjälp kommer hematologer att kunna följa utvecklingen av sin specialistkunskap, få besked om styrkor och svagheter i sin kunskap och få feed-back både på varje fråga och på sitt resultat i förhållande till förväntad nivå . Det utgör också en god förberedelse för specialistexamen i hematologi. Testet ges höst och vår (samma test) och utgörs av de frågor som användes för specialisttentamen 2 år tidigare (uppdaterade vid behov). Frågorna har kvalitetssäkrats både genom förgranskning och revidering av en expertpanel, där 3 svenskar ingår, och genom utvärdering av biostatistikföretaget CITO när det användes som examination 2 år tidigare. För deltagande behövs bara EHA medlemsskap, som kostar 200 kronor för dig < 37 år, och även ger tillgång till hela EHAs breda web-plattform för vidareutbildning". 

Länk till anmälan under mars 2023