Stadgar Svenska MPN gruppen

Antagna vid bildandet 2019-04-04

§1. Svenska MPN gruppen är en ideell förening vars mål är att verka för att diagnostik och behandling av vuxna patienter med MPN (Myeloproliferativa neoplasier) sker i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och håller högsta kvalitet i hela Sverige.

§2. Svenska MPN gruppen arrangerar minst ett möte årligen med vetenskapligt innehåll. Mötet är öppet för alla läkare och grundforskare med intresse för MPN.

§3.  Svenska MPN gruppens styrgrupp består av en ledamot och en suppleant, som är specialister eller ST läkare i hematologi, utsedda från varje sjukvårdsregion samt därutöver ansvarig för Svenska MPN registret, utbildningsansvarig och studieansvarig.

§4. MPN gruppens arbete med nationella vårdprogram, kvalitetsregister och andra kvalitetsfrågor sker på uppdrag av Svensk förening för Hematologi (SFH).

§5. Svenska MPN gruppen håller årsmöte en gång per år. Kallelse ska utgå minst två veckor i förväg.

§6. Vid årsmöte utses ordförande, sekreterare och kassör inom gruppen. Mandatperioden är två år med möjlighet till omval.

§7. För ändring av dessa stadgar krävs bifall av en majoritet av minst 2/3 av deltagarna på årsmötet. Stadgeändringar får endast göras om förslag till ändring framgår av kallelsen till årsmötet.