AML-gruppen

Verksamhet
Svenska AML-gruppen bildades oktober 2006 och är öppen för alla AML-intresserade kliniker, diagnostiker och prekliniker. Gruppen har tre huvuduppgifter: att uppdatera nationella riktlinjer för AML (den senaste versionen blev klar i september 2019), att utveckla/förvalta AML-registret (delregister i Blodcancerregistret) tillsammans med Regionala Cancercentra och att underlätta och driva nationella prekliniska/kliniska studier. Gruppen har också initierat ett samarbete med den s k HOVON-gruppen, med syfte att underlätta för svenska centra att delta i internationella, prövarinitierade, kliniska studier.

Organisation
Gruppens arbete leds av en styrgrupp, i vilken ingår representanter för samtliga sjukvårdsregioner. Årsmöte hålls i samband med gruppen årliga öppna möte, som i övrigt har ett vetenskapligt innehåll för fortbildning och diskussion.
Mer information om gruppen och dess verksamhet finns på gruppens hemsida.

Nästa möte: 18-19/1 2024, Sigtunastiftelsen. Nordiska AML gruppen har möte i Bergen 24-25/8 2023.
AML_logga