AML-gruppen

Verksamhet
Svenska AML-gruppen bildades oktober 2006 och är öppen för alla AML-intresserade kliniker, diagnostiker och prekliniker. Gruppen har tre huvuduppgifter: att uppdatera nationella riktlinjer för AML (den senaste versionen blev klar i september 2019), att utveckla/förvalta AML-registret (delregister i Blodcancerregistret) tillsammans med Regionala Cancercentra och att underlätta och driva nationella prekliniska/kliniska studier. Gruppen har också initierat ett samarbete med den s k HOVON-gruppen, med syfte att underlätta för svenska centra att delta i internationella, prövarinitierade, kliniska studier. En nordisk AML grupp har också bildats för att utöka nordiskt samarbete och möjliggöra studier. Länk till Nordiska AML gruppens hemsida här.

Organisation
Gruppens arbete leds av en styrgrupp, i vilken ingår representanter för samtliga sjukvårdsregioner. Årsmöte hålls i samband med gruppen årliga öppna möte, som i övrigt har ett vetenskapligt innehåll för fortbildning och diskussion.
Mer information om gruppen och dess verksamhet finns på gruppens hemsida.

Nästa möte: Nästa fysiska möte i svenska gruppen 2025, tid meddelas senare.
AML_logga