Myelomgruppen

Gruppen är öppen för alla, som är intresserade av myelom och plasmacellssjukdomar. Den bildades 2007 på uppdrag av Svensk förening för Hematologi inför start av Blodcancerregistret och för att utarbeta Nationella Riktlinjer.

Plasmacellssjukdomar omfattar symptomatiskt och asymptomatiskt myelom, isolerat skelettalt och extraskelettalt plasmocytom, plasmacellsleukemi, MGUS, AL-amyloidos, samt övriga nära relaterade plasmacelldyskrasier.

Verksamhet:
Myelomgruppen uppdaterar och sprider nationellt vårdprogram för myelom. Vidare utvecklas och utvärderas Svenska Myelomregistret och Myelombiobanken. Gruppen sprider information om plasmacellssjukdomar genom fortbildningsinsatser och patientinformation.

Kliniska studier bedrivs inom ramen för ett nordiskt samarbete i NMSG www.nordicmyeloma.org/

Organisation:
Gruppen träffas på endagsmöten i jan-feb och september i Stockholm eller Göteborg. Alla intresserade är välkomna att delta. Dessutom finns mindre arbetsgrupper för olika områden.

Ordförande är Markus Hansson, Göteborg. En styrgrupp finns bestående av en representant för varje sjukvårdsregion.

Nästa möte: 240829 Stockholm
Kontakt: markus.hansson(a)med.lu.se