KML-gruppen

Den svenska KML-gruppen (SvKMLgr) bildades 1984 som en delförening inom SFH. SvKMLgr består av kliniskt verksamma hematologer, representerande samtliga landets sjukvårdsregioner, jämte diagnostiker och forskare med aktivitet inom KML-fältet. Gruppen är öppen för alla KML-intresserade kollegor med anställning inom sjukvård eller vid universitet.

Verksamhet: Varje år diagnostiseras ca 100 nya fall med KML i Sverige. Det finns idag ca 1300 patienter som lever med sjukdomen i landet, ett antal som är i stigande pga av dramatiskt förbättrad behandling, och därmed prognos, under 2000-talet. Svenska KML-gruppens övergripande mål är att diagnostik, behandling och vård av vuxna patienter med KML i Sverige sker i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt håller högsta kvalitet, oberoende av var patienten vårdas.
Bland gruppens nuvarande aktiviteter kan nämnas fortlöpande uppdateringar av det nationella vårdprogrammet för KML (se https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/kronisk-myeloisk-leukemi-kml/vardprogram/) och ansvar för det nationella svenska kvalitetsregistret för KML (se https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/kronisk-myeloisk-leukemi-kml/kvalitetsregister/), i samarbete med Regionala Cancercentrum i Samverkan. Tillsammans med Blodcancerförbundet har SvKMLgr också utarbetat ett brett informationsmaterial (inkl videofilmer) om KML riktat till patienter och anhöriga -https://www.blodcancerforbundet.se/blodcancer/blodcancersjukdomar/kronisk-myeloisk-leukemi-kml/
Gruppens medlemmar bedriver också en omfattande verksamhet med kliniska och experimentella studier kring KML. Under senare år har kliniska prövningar till stor del genomförts inom den Nordiska KML-studiegruppen - http://ncmlsg.org/ - men gruppen har också andra internationella kopplingar, bl a till European Leukemia Net. Målet är att "hämta hem och bidra till ny aktuell kunskap" och även kunna erbjuda svenska KML-patienter uppdaterade terapimöjligheter. 

Organisation:
Ordförande: Ulla Strömberg, Uppsala Sekreterare; Anna Lübking, Lund

Nästa möte: Nordiska KML gruppen har möte 241120 på Arlanda.
Kontakt: ulla.olsson.stromberg(a)akademiska.se, anna.lubkin(a)skane.se