Kallelse årsmötet

Kallelse till årsmöte i Svensk Förening för Hematologi Torsdagen den 7:e oktober 2021 kl 16:30

§1     Val av ordförande och sekreterare för mötet

§2     Val av justeringspersoner (2 st)

§3     Styrelsens verksamhetsberättelse

§4     Ekonomiskt bokslut

§5     Revisionsberättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet

§6     Val av styrelseledamöter; se valberedningens förslag se nedan

§7     Val av revisorer; se valberedningens förslag se nedan

§8     Val av valberedning; se styrelsens förslag se nedan

§9    Val av ledamöter till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling

§10   Förslag på stadgeändring se nedan

§11   Årsavgiftens storlek

§12   Övriga frågor

§13   Nästa årsmöte

Välkomna!

Maria Liljeholm (ordf) och Johan Theander (sekr)


Valberedningens förslag till ny styrelseledamot och revisorer samt styrelsens förslag till ny ledamot i valberedningen
§6.  Ordförande elect: Franz Rommel, Linköping (mandatperiod 1+2+1*år)
       Sekreterare elect: Emma Lennmyr, Uppsala (mandatperiod 1+2år)
       Kassör elekt: Thomas Silfverberg, Falun (mandatperiod 1+3år)
§7.  Revisor (omval mandattid 1 år): Per Axelsson
       Revisor (omval mandattid 1 år): Kristina Carlson
§8. Styrelsens förslag valberedningen: Gunnar Juliusson (omval), Birgitta Lauri (omval), Bertil Uggla (omval)


Förslag på stadgeändring
I november i år fastställde SLS de stadge-ändringar som beslutades på SFHs årsmöte 2020. Då nämnden granskade våra stadgeändringar noterades att SFH saknar en beskrivning av det inbördes arrangemanget då föreningen och SLS har ett gemensamt personuppgiftsansvar som uppstår då SFH skickar sitt medlems-register till SLS. Därför behöver § 16 läggas till.

§ 16 Inbördes arrangemang mellan föreningen och SLS.

Svensk förening för hematologi (SFH) och SLS har ett samarbete för att skapa nyttor både för föreningen och för medlemmarna i föreningarna. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan föreningen och SLS rörande föreningens medlemmar.

De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:

SLS behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av SLS stadgar.

SFH behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (§ 15).

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då SFH lämnar in sitt medlemsregister till SLS för följande ändamål;

  • beräkning av avgift till SLS (se § 15 andra stycket),
  • beräkning av mandat i SLS fullmäktige (se § 15 andra stycket),
  • när SLS gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter
  • när SLS i övrigt informerar om SLS aktiviteter och verksamhet så att föreningsmedlem kan utnyttja dessa.

Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot SLS fullgjorts.

SLS genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för SLS egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. SFH är kontaktpunkt för sin egen behandling (se webbsida för kontaktuppgifter).