Kallelse årsmöte och valberedningens förslag på nya styrelseledamöter

2013-08-14 17:04:00

Ärade medlem! Du inbjuds härmed till årsmöte i Svensk Förening för Hematologi, Torsdagen den 3 oktober 2013 kl 16.45, Sundsvall Folkets Hus

Agenda

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§2 Val av justeringspersoner (2 st)
§3 Styrelsens verksamhetsberättelse
§4 Ekonomiskt bokslut
§5 Revisionsberättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§6 Val av nya styrelseledamöter: ordförande elect (3 år), sekreterare elect (3 år), yngre övrig ledamot/ordf ST-utskottet (3 år). Se valberedningens förslag nedan.
§7 Val av revisorer, se valberedningens förslag nedan
§8 Vald av valberedning
§9 Årsavgiftens storlek
§10 Övriga frågor
§11 Nästa årsmöte

Jan Samuelsson, ordf                     Maria Liljeholm, sekr

Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter
Ordförande-elect: Ulf-Henrik Mellqvist, Borås/Sahlgrenska-Göteborg
Sekreterare-elect: Catharina Lewerin, Sahlgrenska-Göteborg
Övrig ledamot, tillika representant för yngre hematologer: Emma Öhlander, Sundsvall
Revisorer (båda omval): Maria Eckerroth, Västerås, och Ingmar Nilsson, Karlstad