Kallelse Årsmöte

2016-08-09 18:00:00

Bästa medlem! Du inbjuds härmed till årsmöte i Svensk Förening för Hematologi

Tid; Torsdagen den 6 oktober 2016 kl 16:45-17:15

Plats: Uppsala Slott

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§2 Val av justeringspersoner (2 st)

§3 Styrelsens verksamhetsberättelse

§4 Ekonomiskt bokslut

§5 Revisionsberättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet

§6 Val av styrelseledamöter: Se valberedningens förslag nedan

§7 Val av revisorer, se valberedningens förslag nedan

§8 Val av valberedning, se styrelsens förslag nedan

§9 Årsavgiftens storlek

§10 Övriga frågor

§12 Nästa årsmöte

Ulf-Henrik Mellqvist, ordf Catharina Lewerin, sekr


§6Valberedningens förslag till styrelseledamöter

Ny övrig ledamot: Beata Tomaszewska-Toporska, Lund

Ny yngre-ledamot: Thomas Erger, Värnamo

Hans Hägglund ny ordförande, Erik Ahlstrand ny sekreterare och Marie Lindgren ny

kassör. Ulf-Henrik past-president. Åsa Derolf kvar som övrig ledamot i ytterligare ett år.


§7 Valberedningens förslag till revisorer: Per Axelsson (nyval) och Maria Eckerrot (omval).


§8 Styrelsens förslag till valberedning: omval av Martin Höglund, Gunnar Juliusson och Birgitta Lauri


För SFHs valberedning

Martin Höglund, Uppsala