Kallelse till årsmöte

2014-08-15 14:00:00

Bästa medlem! Du inbjuds härmed till årsmöte i Svensk Förening för Hematologi

Tid; Torsdagen den 2 oktober 2014 kl 17.00
Plats: Linköping Konsert & Kongress

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§2 Val av justeringspersoner (2 st)
§3 Styrelsens verksamhetsberättelse
§4 Ekonomiskt bokslut
§5 Revisionsberättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§6 Val av styrelseledamöter: Se valberedningens förslag nedan
§7 Val av revisorer, se valberedningens förslag nedan
§8 Val av valberedning, se styrelsens förslag nedan
§9 Årsavgiftens storlek
§10 Motion om stadgeändringar, se nedan
§11 Övriga frågor
§12 Nästa årsmöte

Jan Samuelsson, ordf Maria Liljeholm, sekr

Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer
§6 Skattmästare: omval av Anna Lubking för ytterligare 2 år tom oktober 2016 ( i st f val av ny skattmästare elect). Övrig ledamot (3 år) Åsa Derolf (Karolinska/Solna)
§7 Revisorer: omval av Ingmar Nilsson och Maria Eckerrot

Styrelsens förslag till valberedning, § 8 : omval av Martin Höglund, Gunnar Juliusson och Birgitta Lauri

§ 10 Till Svensk Förening för Hematologis (SFH) årsmöte 2014-10-02: Förslag till ändring av §7 i Svensk Förening för Hematologis (SFH) stadgar
Bakgrund
Rollen som skattmästare i SFHs styrelse har senaste åren fått ökad betydelse i takt med att föreningens verksamhet utvecklats. Erfarenhetsmässigt tar det tid att komma in i arbetet som skattmästare. En bättre kontinuitet på denna post skulle ge ökad stabilitet i styrelsearbetet. Ett sätt att förbättra kontinuiteten vore att förlänga mandatperioden för skattmästaren från 2 till 3 år. Enligt vårt förslag skulle således en skattmästare sitta i styrelsen totalt fyra år varav det första som ”elect”.
Flera föreningar, däribland EHA, har god erfarenhet av systemet med ”past president”, d.v.s. att avgående ordförande sitter kvar ett år i styrelsen efter det att han/hon avgått från ordförandeposten. Ett sådant system ger möjligheten för den tidigare ordföranden att under ett års tid bidra till arbetet i den nya styrelsen, dels i en allmänt rådgivande funktion dels genom att driva och slutföra vissa projekt.
Nuvarande skrivning (§7)
Mandatperioden för ordförande, sekreterare och skattmästare är två år. För övriga ledamöter är mandatperioden tre år. Ordförande, sekreterare och skattmästare väljs som övriga ledamöter (blivande ordförande, sekreterare respektive skattmästare) året före mandatperiodens början. För att antalet ledamöter i styrelsen ska vara konstant sker nyval enligt speciell succession, se bilaga.
Förslag till ny skrivning (§7)
Mandatperioden för ordförande och sekreterare är två år. För skattmästare och för övriga ledamöter är mandatperioden tre år. Ordförande, sekreterare och skattmästare väljs som övriga ledamöter (blivande ordförande, sekreterare respektive skattmästare) året före mandatperiodens början. Ordförande sitter kvar i styrelsen som adjungerad ledamot året efter mandatperioden som ordförande.

För SFHs valberedning
Martin Höglund, Uppsala