KLL rapport från Blodcancerregistret

2016-02-22 17:45:00

 Dessa registerdata visar att prognosen generellt för patienter med behandlingskrävande KLL-sjukdom är allvarlig och att detta speciellt gäller äldre patienter. Att om möjligt implementera nya behandlingar som förändrar detta faktum är av stor vikt och bör vara ett prioriterat område.

För att öka användbarheten av inrapporterade data och möjliggöra att de används mer effektivt även lokalt, pågår också ett arbete med att färdigställa onlinerapporter. Under våren 2016 ska möjligheten finnas för inrapportörer att på egen hand via onlinerapporter i INCA kunna se sammanställda data från den egna kliniken och jämföra med regionala och riksdata för löpande utvecklingsarbete. Man har då själv möjlighet att välja de subgrupper och tidsperioder som man vill studera vad gäller olika variabler.

Läs rapporten här