Nationella rekommendationer för aTTP

2019-12-20 08:15:00

Förvärvad trombotisk trombocytopen purpura, aTTP, är ett allvarligt tillstånd som kräver snabb diagnostik och behandling. Det har låg incidens och få svenska hematologer har möjlighet att skaffa sig stor erfarenhet av sjukdomen. En grupp kliniker, med representation från samtliga sjukvårdsregioner, har under året arbetat med nationella rekommendationer för förvärvad TTP hos vuxna. En av anledningarna till arbetet har varit lanseringen av det nya och resurskrävande läkemedlet kaplacizumab, CabliviR. Rekommendationerna omfattar diagnostik och behandling och tar bl a upp diagnostiskt stöd i form av det relativt nya PLASMIC score. Vad gäller kaplacizumab har NT-rådet, under arbetets gång, utfärdat en rekommendation till regionerna att avvakta med användning av läkemedlet, annat än i vissa undantagsfall, i väntan på den hälsoekonomiska värdering som TLV f n genomför. Det är gruppens förhoppning att rekommendationerna ska kunna fungera som ett praktiskt stöd vid handläggningen av de här patienterna. Rekommendationerna har utarbetats på uppdrag av SFH men har ingen officiell status; beslut om implementering tas i respektive region/landsting.

Bertil Uggla

Arbetsgruppen har bestått av Alexandros Arvanitakis (Lund), Honar Cherif (Uppsala), Hamid Dezfoolian (Göteborg), Cecilia Kämpe-Björkvall (Umeå), Maria Ljungqvist (Stockholm), Kourosh Lotfi (Linköping och Bertil Uggla (Örebro)