Nyheter från blodcancerregistret och myelomrapport

2015-12-19 13:15:00
Gunnar Juliusson hälsar alla medlemmar och tackar för gott arbete med föreningens kvalitetsregister.
Under 2015 har betydande arbete lagts ned för att få till nya vårdprogram, registerrapporter, och inte minst utveckla utdatafunktioner så att varje rapporterande enhet själv ska kunna ta ut viktiga data i realtid när önskemålet uppstår om kvalitetsindikatorer, listor på egna patienter, och göra jämförelser mellan den egna kliniken, regionen och hela riket.
Du läser hela rapporten här

En färsk rapport från myelomregistret har också precis färdigställts. Prevalensdata understryker att antalet patienter som lever med myelom ökar, trots en visad stabil incidensrate. Orsaker till detta anses vara en ökande andel äldre idag, grundat i en bättre allmän och myelomspecifik överlevnad och bättre behandling av sjukdomen och dess komplikationer, samt att kriterier för myelomdiagnos har ändrats något i perioden. Fortfarande sker stadieindelning med ISS enbart hos 70 % av fallen med symtomatiskt myelom, och det skiljer sig påtagligt mellan regionerna. Liknande ses också i diagnostik med FISH, där enstaka regioner skickar få prover för analys. FISH kommer att få en mer central plats i framtida diagnostik efter man sett svaret på prospektiva studier med stratifiering för cytogeneltiska avvikelser. I övrig diagnostik och primärbehandling kan vi se en regionlik och god följsamhet till Nationella riktlinjer. Läs hela rapporten här