Nyheter i riktlinjerna för AL amyloidos

2022-05-03 14:30:00

Den viktigaste förändringen gäller behandlingsrekommendationerna. Dessa präglas naturligtvis av den, för amyloidosförhållanden, stora studien som visade fördelarna med behandlingskombinationen Dara-VCD. Detta i kombination med det nu mycket uttalade målet att man skall försöka nå komplett hematologisk remission påverkar behandlingsrekommendationerna I första linjen påtagligt. Det innebär också att autolog stamcellstransplantation inte blir ett mål I sig utan enbart ett av redskapen för att nå den kompletta hematologiska remissionen. Riktlinjerna har också uppdaterats inom områden där ny kunskap påverkar handläggningen tex vad gäller AL amyloidos av IgM-typ och organtransplantation.