Nyhetsbrev från BCR och ny AML rapport

2014-07-04 18:15:00

Martin Höglund berättar; "Långsiktigt viktigt för att upprätthålla en god registerrapportering är att rapporterade data verkligen används. Mycket finns kvar att göra när det gäller att utnyttja våra kvalitetsregister i klinikernas verksamhetsutveckling. När det gäller samanställning och analys av data på nationell nivå är dock aktiviteten fortsatt hög. Gångna halvår har sålunda fyra av BRCs åtta delregister (MPN, KLL, MDS, ALL) kommit med intressanta rapporter, vilka finns publicerade på såväl SFHs som INCA´s hem-sidor. Därutöver pågår ett flertal kvalitets-, utvecklings- och forskningsprojekt i registergrupperna. Positivt är att ett antal yngre hematologer engagerat sig i flera av dessa projekt". Läs nyhetsbrevet här

En 5:e rapprt har även kommit i dagarna, nu från AML-gruppen. Gunnar Juliusson skriver i inledningen; "Denna rapport från AML-registret bygger på data från 2201 patienter med diagnos 2007-2012. Rapporten är utformad i nära anslutning till det nya nationella vårdprogrammet, och innehåller uppgift om de aktuella kvalitetsindikatorerna. Täckningsgraden jämfört med Cancerregistret är nu nära 98 %. Av intresse är att medianåldern för APL som under perioden 1997-2006 var 54 år nu är 60 år, vilket rimligen innebär att vi, i enlighet med de nationella riktlinjerna, blivit mer uppmärksamma på denna diagnos hos äldre patienter, vilket har stor betydelse för behandlingen av dessa. Läs rapporten här