Rekommendationer vid behandling med komplementhämmare vid PNH

2023-12-20 11:45:00

Från 1 januari 2024 finns ett nytt avtal avseende komplementhämmare vid PNH.

Detta avtal innebär betydande kostnadsreduktion vid användning av biosimilaren Bekemv® (ekulizumab) i stället för Soliris® alternativt Ultomiris®.

Detta innebär att vi rekommenderar att alla patienter som idag behandlas med dessa preparat bör bytas till Bekemv®. Skulle det finnas mycket specifika skäl att ej byta får detta diskuteras med Svenska PNH-gruppen.

Vid byte från Soliris® till Bekemv® sker detta utan uppehåll eller förändring av dos.
Vid byte från Ultomiris® till Bekemv® rekommenderas att starta med Bekemv® 6 veckor efter sista dosen Ultomiris®.

För Svenska PNH-gruppen
Peter Johansson/Ordförande
2023-12-20