Riktlinjer för behandling av AL-amyloidos

2014-05-12 12:00:00

Diagnosgruppen för plasmacellssjukdomar har utarbetat riktlinjer för AL-amyloidos, som är anpassade till svenska förhållanden. Ingen evidensgradering är redovisad då detta bedömts sakna relevans eftersom AL-amyloidos är en ovanlig sjukdom och stora randomiserade studier saknas. Rekommendationerna grundar sig på internationella review-artiklar och författargruppens egna erfarenheter. SFH:s styrelse är övertygad om att dokumentet kommer att vara till stor nytta i det praktiska arbetet med denna komplicerade patientgrupp.

Amyloidos_2014