Svar från Socialstyrelsen om specialistutbildningen

2013-07-16 12:30:00

Socialstyelsen svarar genom jurist; "Tack för er skrivelse om tidpunkten för ikraftträdande av nya föreskrifter, specialitetsindelning och målbeskrivningar. Vid årsskiftet 2012/2013 fick Socialstyrelsen ansvar för att utveckla arbetet med SK-kurser samt ett antal regeringsuppdrag om lärande, utbildningsmetoder och läkemedelskompetens. Socialstyrelsen anser att det är rimligt att synkronisera utvecklingen av kursverksamheten, utvecklingsarbetet kring lärandemetoder och läkemedelskompetens med de krav på kurser och utbildningsmetoder som myndigheten ställer i föreskriften. För att detta ska vara möjligt har man bedömt att föreskriftsprojektet behöver mer tid och resurser.

Grunden för revideringen är den översyn av specialistindelningen som gjordes under 2011/12. Inriktningen för själva indelningen av specialiteter är fortfarande densamma. Regleringen av specialistindelningen sker dock alltid i föreskrift. Det är därför inte möjligt att påbörja en specialistutbildning enligt översynens förslag innan den nya föreskriften träder i kraft.

Socialstyrelsen är väl medveten om att sjukvården behöver tid på sig för att ställa om organisation och utbildningsverksamhet när ett nytt regelverk träder i kraft. Den som påbörjar sin ST-utbildning före den nya föreskriftens ikraftträdande (1 januari 2015) kommer att ha möjlighet att fullgöra sin utbildning enligt SOSFS 2008:17 med tillhörande målbeskrivningar"

Specialitetsföreningarna anser ej att svaret är acceptabelt och kommer nu att begära ett fysiskt möte med generaldirektören.