Uppdaterade PNH riktlinjer

2021-05-04 00:00:00

Under början av 2021 har även uppdateringar publicerats för vårdprogram enligt RCC modell gällande aggressiva B-cellslymfom, myelom och T-cellslymfom

Nyheter i PNH programmet

För närvarande pågår i Sverige kliniska prövningar vid PNH med såväl helt nya komplementhämmande läkemedel samt biosimilars. I de fall man överväger att starta behandling med komplementhämmare bör Svenska PNH-gruppen kontaktas för diskussion om det är möjligt att inkludera patienten i någon av de kliniska prövningar som pågår. Vid eventuellt byte från Soliris® (eculizumab) till Ultomiris® (ravulizumab) bör patienten informeras om att betydligt billigare eculizumab-biosimilars kan komma de närmaste åren och det då av kostnadsskäl kan bli en diskussion om byte till dessa. PNH-gruppen har dessutom adderat ett avsnitt om Covid-19.

Hela PNH dokumentet finns under fliken Riktlinjer, där du även hittar uppdateringar av ovan nämnda RCC program.