Uppdaterade riktlinjer för follikulärt lymfom

2017-05-22 04:15:00

I april 2017 publicerades det första rikstäckande vårdprogrammet för follikulärt lymfom. För primärbehandling har inga stora förändringar skett jämfört med de föregående riktlinjerna, men vid recidivbehandling har nya läkemedel tillkommit. Det finns uppdaterade algortimer när patienter bör övervägas för autolog och allogen stamcellstransplantation. Vårdprogrammet omfattar dessutom behandling av transformation. Värdet av PET-CT diskuteras också.

Follikulärt lymfom