Uppdaterat vårdprogram för AML

2020-11-03 15:30:00

I denna uppdaterade version (2020-20-23) av vårdprogrammet för AML har några mindre förändringar genomförts. Den viktigaste är att vid primärbehandling av äldre patienter med sekundär AML bör man, oavsett samsjuklighet, i första hand välja hypometylerande behandling snarare än intensiv kombinationskemoterapi.I vårdprogrammet finns nu en beskrivning av sex läkemedel (inkl veneoklax) vilka godkänts av FDA för behandling av AML. I väntan på ytterligare resultat från pågående kliniska studier, samt värdering av läkemedlen hos EMA resp. TLV/NT-rådet, kan dock vårdprogramgruppen ännu inte ge några rekommendationer om deras användning vid AML.