Uppdaterat vårdprogram KLL

2019-09-10 09:00:00

Nyheter i denna version är bland annat:

  • Poängterar betydelsen av att väga in samsjuklighet vid val av terapi (kap 8:2).
  • Kompletterande utredning vid behandling bör omfatta IGHV-genmutationsstatus. Bör vägas in i den totala bedömningen inför behandlingsval.
  • Studier tyder på att vid primärbehandling av omuterade IGHV samt hos patienter med betydande samsjuklighet kommer ibrutinib bli aktuellt. Vid revidering av vårdprogrammet finns dock ingen subventionerad rekommendation för dessa indikationer.
  • Singelbehandling med klorambucil utgår.
  • Vid relapsbehandling rekommenderas nu generellt ibrutinib som andra linjens behandling även vid avsaknad av del 17p/TP53.
  • Förtydligande av kriterier vid risk för tumörlyssyndrom, framför allt att beakta vid venetoclaxbehandling.
  • En bilaga med överskådliga behandlingsrutor för varje regim med doser och cykelintervall. Under varje ruta med löpande text finns ”Att tänka på” såsom antibiotikaprofylax och tumörlysprofylax.

Här hittar du vårdprogrammet