Uppdaterat vårdprogram KLL

2024-01-24 00:00:00

Vid primärbehandling och påvisad del(17p) och/eller TP53-mutation, del(11q) eller omuterad IGHV gen rekommenderas behandling med målriktade terapier (BTK hämmare eller BCL2 hämmare + CD20 antikroppar) eftersom kemoimmunterapi är mindre effektivt för dessa patienter. Individuell bedömning görs om tidsbegränsad behandling med BCL2 hämmare + CD20 antikroppar eller till vidare behandling med BTK-hämmare är mest lämpligt. Kemoimmunterapi kan fortfarande övervägas vid muterad IGHV gen.

I denna version av vårdprogrammet är subventionsinformationen borttagen, då samtliga BTK hämmare har näst intill alla indikationer subventionerade.

Vid recidiv- och relapsbehandling är målriktade behandlingar förstahandsval. Eftersom behandlingsmöjligheterna ökat med införande av olika behandlingar med olika effekt och biverkningsspektra, så är noggrann individuell bedömning inför både primärbehandling och relapsbehandling viktigt.

KLL-sjukdomen och de behandlingar som ges leder till nedsatt immunförsvar och risk för svåra infektioner. KLL patienter svarar dessutom sämre på vaccinationer och bör vaccineras så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Hög beredskap måste finnas för att omhänderta och förebygga infektionskomplikationer. Behandling bör därför endast ges av enheter med sådan kapacitet. Ett tillägg av herpesprofylax vid V + CD20 antikroppar har även gjort.

Hela programmet hittar du som vanligt under fliken riktlinjer.