Uppdaterat vårdprogram KML

2019-09-10 15:45:00

Bland de viktigaste förändringarna kan nämnas

  • Utvidgad riskskattning av såväl KML-sjukdomen som av kardiovaskulär (hjärta-blodkärl) medsjuklighet inför val och uppföljning av behandling med tyrosinkinashämmare. I denna del har för första gången specialister inom angiologi och kardiologi, med kardio-onkologisk inriktning, involverats i VP-arbetet.
  • Nyheter kring val av förstalinjens terapi med tyrosinkinashämmare.
  • Uppdaterade rekommendationer kring försök till uppehåll/stopp av kontinuerlig behandling med tyrosinkinashämmare hos patienter med långvarigt s k djupt molekylärt behandlingssvar.
  • Komplettering av diagnoskriterier efter uppdatering av WHO-klassifikationen.
  • Nytillkomna diagnostiska möjligheter, främst vid behandlingssvikt, föranledda av snabb utveckling av molekylära analystekniker.
  • Utökad hänsyn till hälsoekonomiska faktorer i givna rekommendationer, främst föranledd av utgånget patent för den första, banbrytande tyrosinkinashämmaren vid cancer, imatinib, med efterföljande radikal prissänkning. Bedömningarna nära kopplade till beslut från främst Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Här hittar du vårdprogrammet