Uppdaterat vårdprogram Hodgkins lymfom

2020-01-17 08:45:00

I Sverige insjuknar ca 200 personer årligen i Hodgkins lymfom. En majoritet av dessa är unga vuxna men sjukdomen förekommer också hos äldre och barn. Med modern behandling är prognosen i allmänhet god och en majoritet av patienterna botas. Eftersom de flesta patienter är unga och andelen botade patienter är hög är det viktigt att försöka minska sena biverkningar av behandlingen. Optimal primärbehandling och fungerande uppföljning på lång sikt är därför av största vikt.

Ett flertal förändringar har genomförts sedan föregående version av det nationella vårdprogrammet för Hodgkins lymfom. Dessa är de viktigaste: 

  • När det gäller yngre patienter med cHL i avancerade stadier rekommenderas BEACOPP-eskalerad behandling styrd utifrån FDG-PET-DT efter 2 kurer. Som alternativ för dem som har svårt att tolerera BEACOPP eskalerad finns möjligheten att starta med ABVD.
  • Uppföljningen har förenklats och individualiserats.
  • Tillgängligheten av protonbehandling har ökat, vilket återspeglas i kapitlet om strålbehandling.