Uppdaterat vårdprogram Myelom

2024-02-14 15:45:00

Nationellt Vårdprogrammet för Myelom Version 3.2 är uppdaterat per den 13/1 2024. De viktigaste uppdateringarna;

Skelettröntgen har tagits bort från rekommendationerna.

Rekommendationer för att utvärdera den genetiska avvikelsen 1q21 har lagts till, inklusive att ange procentandelen (%) celler i svaret.

Ett nytt kapitel om MGRS (M-komponent med renal signifikans) har lagts till.

Fraility-bedömning har tillagts, tillsammans med råd om dosminskningar för olika preparat. Primärbehandlingsrekommendationer för äldre har förtydligats, och konsolideringsbehandlingar har reviderats. Underhållsbehandlingsdelen har också reviderats och förtydligats.

Revidering av återfallskapitlet inklusive uppdaterade referenser och nyare studier. Uppdateringar av NT-rådsbeslut har inkluderats, och Car-T och bispecifika antikroppar har fått ett eget stycke. Rekommendationer kring BCMA-CD3 bispecifik antikroppsbehandling har lagts till i enlighet med NT-rådets rekommendationer.

Rekommendationer om perorala behandlingsregimer i senare linjer har också tillagts.

Behandlingsregimerna har korrigerats för att bättre motsvara klinisk rutin.

Uppdateringar av infektionsprofylax och vaccinationer i enlighet med nya rekommendationer har inkluderats. Det finns också en uppdatering gällande DOAC under venös tromboembolism enligt nya riktlinjer.

Omvårdnad och rehabilitering har reviderats och flyttats för bättre organisering.

Kvalitetsindikatorer har uppdaterats enligt tidigare beslut från januari 2022, och vårdprogramsgruppen har också uppdaterats.

Vi uppmanar alla att ta del av det uppdaterade vårdprogrammet och att integrera de nya rekommendationerna i er kliniska praxis.

Vänliga hälsningar,

För nationella vårdprogramsgruppen myelom
Markus Hansson
Professor/överläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset