Uppdaterat vårdprogram PNH

2019-10-30 13:30:00

Sedan 2019-07-02 är ravulizumab (Ultomiris®) godkänt av Läkemedelsverket och registrerat för behandling av PNH. De två preparaten är effektmässigt likvärdiga. Vad gäller ravulizumab kan behandlingsintervallet i standardfallet glesas ut till var 8:e vecka jämfört med varannan vecka för eculizumab. Under 2020 kommer det sannolikt vara möjligt för vissa centra att inkludera patienter med behandlingskrävande PNH i kliniska studier med nya komplementhämmare eller med biosimilars. Mot bakgrund av aktuell prissättning (nov 2019) är NT-rådets rekommendation att tills vidare avråda regionerna från användning av Ultomiris. PNH-gruppen ställer sig bakom denna rekommendation och avråder alltså från behandling med Ulromiris utanför klinisk studie. Hos patienter som uppfyller vårdprogrammets kriterier för behandling med komplementhämmare och som inte kan behandlas inom ramen för kliniskt studieprotokoll bör man således välja Soliris.