Utlysning av anslag från Tobias Stiftelsen för forskning rörande sjuklighet och livskvalitet efter allogen stamcellstransplantation

2019-12-16 10:30:00

Tobias Stiftelsen har sedan sin start 1992 stött forskning kring allogena stamcellstransplantationer och sjukdomar som kan behandlas med sådana. Genom åren har Tobias Stiftelsen delat ut forskningsanslag, forskartjänster och priser, vilket har bidragit till den mycket framgångsrika utvecklingen av denna behandling i Sverige.

Vi vill nu göra en särskild satsning på forskning för att stärka kunskapen och behandlingen vad gäller sjuklighet och livskvalitet hos den växande gruppen personer som har behandlats med allogen stamcellstransplantation. Det har med tiden blivit tydligt att detta är en grupp som, även om de har blivit botade från sin grundsjukdom, ofta har ökad sjuklighet och sänkt livskvalitet. Den aktuella satsningen på denna problemställning sker genom en ny typ av forskningsanslag, där Tobias Stiftelsen nu inbjuder ansökningar om medel till forskning som syftar till att öka kunskapen och möjligheten att förhindra eller behandla sjuklighet samt förbättra omvårdnad och livskvalitet efter allogen stamcells-transplantation. Vi välkomnar ansökningar inom alla delar av detta område som spänner från till exempel forskning kring basala mekanismer bakom graft versus host disease till omvårdnads- och livskvalitetsforskning.

Information och ansökningsförfarande