Vårdprogrammet för AML har uppdaterats 15 december/2023:

2023-12-28 16:00:00

Rekommendation om att använda ELN 2022 riskstratifiering som ny standard. Diagnoskriterier baseras på WHO 2017 kriterier med tillägg av WHO 2022 och ICC 2022 tills dessa är synkroniserade till en diagnostisk klassifikation i framtiden.
MRD-kapitlet har uppdaterats och nu omnämns möjligheent att använda FLT3-ITD som komplementär MRD-markör med djupsekvensering i utvalda fall.
MRD-uppföljning efter allo-hSCT förlängs till 24-månader efter transplantation.
Kapitlet om allo-hSCT har uppdaterats och där betonas värdet av kontakt med allo-hSCT-centra så tidig som möjligt angående möjligheten för allo-hSCT samt tidig identifiering av donator och så snabb som möjlig allo-hSCT.
AML med biallelisk TP53-mutation och komplex karyotyp har extremt dålig prognos även efter allo-hSCT, varför allo-hSCT bör utföras restriktivt och endast i väl selekterade fall.

Vladimir Lazarevic
ordförande i svenska AML-gruppen